Tesla – færre hestekrefter enn avtalt? Mulige konsekvenser

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Kombinasjonen av sportslighet, elbilfordeler, mye HK "under panseret" og en levelig pris er blant momentene som har gjort Tesla Models S til en suksessfaktor. Nylig har vi gjennom media lest at en av de nyere modellene sannsynligvis er levert med langt færre hestekrefter enn det som i utgangspunktet var å anse som en del av avtalen. Hvordan kan dette slå ut rent rettslig?

Et av hovedspørsmålene i saken antas å være om det rent faktisk foreligger et faktisk avvik. Dette er en sakkyndig faktumvurdering, og bevisvurdering, vi lar ligge. I det følgende ser vi på noen rettslige utgangspunkter, forutsatt at bilen er levert med et avvik i antall hestekrefter. Det må naturligvis understrekes at en slik overfladisk behandling ikke kan konkurrere med en dyptgående rettslig vurdering. Vi begrenser behandlingen her til forbrukerforhold.

Ikke vent med å reklamere på bilen

Som i alle andre tilfeller, ved kontraktsmessige avvik, er det viktig at kjøper reklamerer til selger av bilen. Man må reklamere «innen rimelig tid» i henhold til loven. Reklamasjonen er ikke noe å vente med. Venter man lenger enn 2 måneder fra en burde oppdaget, eller oppdaget mangelen, kan det være for sent. Virkningen er at mangelsansvaret for selger bortfaller.

Selger har rett til å utbedre feilen

Når feil og mangler oppdages har selger en rett til å utbedre feilen. Et slik tilbud må gis «uten opphold». Videre må avhjelpen kunne skje «innen rimelig tid», og det må ikke foreligge forhold som påfører forbrukeren vesentlig ulempe. Forbrukeren skal dessuten få dekket sine utlegg. Bryter selger med et eller flere av disse punktene kan avhjelpsretten gå tapt. Først må man imidlertid konstatere om det overhodet foreligger en mangel, jf. fkjl. § 16, jf. fkjl. § 15.

Færre hestekrefter er et kontraktsmessig avvik

En bil som leveres med færre hestekrefter enn det som i utgangspunktet var nedfelt som en del av avtalen mellom partene, utgjør et kontraktsmessig avvik. Bilen er ikke i samsvar med avtalt egenskap, og det vil også naturlig nok foreligge et avvik mellom hva forbrukeren hadde grunn til å forvente, kontra hva som viste seg å være de reelle egenskapene ved kjøretøyet. Hvis selger markedfører bilen med et gitt antall hestekrefter, og det viser seg at den har langt færre, er det potensielt også et avvik i markedsføringen av kjøretøyet som med rimelighet må antas å ha virket inn på kjøpet. Videre kan det få konsekvenser for selger dersom man unnlater å opplyse om vesentlige forhold ved tingen. Hvis vi forutsetter at en Tesla ble markedført med 700 hk, og det var den avtalte egenskapen, er det rimelig klart at et avvik på over 100 hk vil utgjøre en mangel. Hvilke konsekvenser får dette? Hvis problemet ikke kan avhjelpes, eller ikke avhjelpes i samsvar med loven forøvrig, er prisavslag eller heving de mest nærliggende mangelskravene.

Heving av kjøpet

Heving forutsetter at mangelen ikke er å anse som «uvesentlig», jf. fkjl § 32. Et avvik på over 100 hk kan neppe karakteriseres som uvesentlig, etter vår mening. Særlig sett hen til at dette er en sprek bil hvor antall hestekrefter må antas å være en del av bilens «identitet». Videre er antagelig modellen langt dyrere enn en annen modell med færre hestekrefter. Måler man dette i kroner og øre vil summen antagelig være betydelig. Muligheten for at heving kan bli konsekvensen, er tilstede.

Flere Tesla-saker hos Forbrukerrådet

Et større antall saker er til behandling i Forbrukerrådet. Utfallet kan det nok ta tid å få vite, dersom selger avviser mangelskravet. En sak kan bringes inn for Forbrukertvistutvalget og vedtak derifra kan overprøves gjennom tingretten og øvrige rettsinstanser på vanlig vis.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.