Forbrukerrådet - sak på bil,bobil,båt eller campingvogn

Artikkelen er skrevet av Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Vi er et privat advokatfirma som bistår private klienter i saker om heving, erstatning og prisavslag innenfor kjøpsretten. Vi har flere ansatte som bistår mange klienter i Forbrukerrådet. Ta kontakt med oss ved spørsmål i din sak.


Har du kjøpt eller solgt en bil, båt, bobil eller campingvogn og fått problemer i etterkant? Hva skal du gjøre? Føre saken selv eller bruke advokat?

Vi ser, som advokatfirma med satsing innenfor kjøpsrett, at mange privatpersoner søker mot Forbrukerrådet når en tvist og uenighet oppstår. Forbrukerrådet er et fint meklingsorgan som løser mange saker. Særlig saker med lav økonomisk interesse er godt egnet for behandling i Forbrukerrådet, men det er ingen øvre grense for dette. Som advokater i saker på bil, båt, bobil og campingvogn ser vi også at manger klienter velger å føre saken selv, noe som kan være en felle. Som mann i gata er det ikke allltid enkelt å vite hva som er mer eller mindre viktig for saken, noe som medfører at det er mange som tråkker feil. Vi opplever å se at resultatet kan bli helt feil fordi vedkommende privatperson selv ikke skjønner jussens system og heller ikke de viktige hensyn som ligger bak bevisføring og bevisregler. Kanskje burde heller saken vært behandlet i forliksrådet? Det oppstår flere spørsmål når tvisten og uenigheten er et faktum. Det å benytte advokat kan sammenliknes litt med oppussing. Du klarer kanskje å legge parkett og listverket selv, men lar snekkeren ta undergulvet. Kanskje klarer du å pusse opp badet selv, men velger å sette arbeidet bort til et rørleggerfirma for å få et mest mulig optimalt resultat. Noen ganger bør man imidlertid stå i saken på egenhånd, tenker vi.

"I saker der det er feil og mangler
med økonomisk interesse under kr 30 000
er det ofte ikke lønnsomt med advokatbistand"

Har du kjøpt mobil, klær, smykker og andre mindre gjenstander er det som regel ikke noe poeng i å bruke advokat. Dette vil bli for dyrt, selv om saken kan være prinsipiell og absoluttt viktig nok i seg selv. Forbrukerrådets behandling av saken er lagt opp til at du skal klare deg uten advokat. I saker der det er feil og mangler med økonomisk interesse under kr 30 000 er det ofte ikke lønnsomt med advokatbistand. Her bør du sterkt vurdere å føre saken selv, men en del ønsker også bistand i slike saker. Det kan være fordi vedkommende føler seg utrygg, har ikke tid til å føre saken og så videre.

Ved heving av kjøpet vil den totale økonomiske interessen i saken være cirka lik det du gav for gjenstanden. Kostet bilen kr 100 000 i innkjøp, vil den økonomiske interessen være cirka kr 100 000 ved krav om heving. Er det tale om større beløp står det en del penger på spill, og da bør man vurdere om man skal hente inn særlig fagkompetanse for bistand.

Behandlingen i Forbrukerrådet

Behandlingen starter med at man sender inn en klage. Deretter får innklagede en frist til å inngi ett tilsvar og komme med forslag til løsning. Deretter vil det ofte være noe korrespondanse frem og tilbake før Forbrukerrådet kommer med sitt forslag til løsning. Dersom saken kan løses ordnes dette av partene seg i mellom. Hvis ingen løsning finner sted, vil eventuelt Forbrukertvistutvalget være neste steg i saken. Utvalget kan fatte vedtak i saken. Et slik vedtak kan igjen overprøves ved behandling i tingretten.

Visste du? Den ordinære ansvarsforsikringen dekker utgifter til advokat

MANGE er ikke klar over at de kan få advokatbistand til en rimelig penge. Ja, helt gratis blir det ikke, men forsikringen tar en stor del av byrden. Ordningen gjøre at mange har råd til og kan bruke advokat i saken.

"Forsikringsselskapet dekker advokatregningen,
med cirka 80%"

Din ordinære forsikring dekker cirka 80% av advokatutgiftene. I tillegg kommer en grunnegenandel på kr 0 - 4000, avhengig av dine forsikringsvilkår. Ønsker du ikke å bruke penger på advokat overhodet, har du ikke noe annet alternativ enn å føre saken selv. Advokatbistand koster således kr 4000 + 20% av overskytende utgifter. Forsikringsselskapet dekker advokatregningen, med cirka 80%.

Hva kan vi hjelpe deg med? La oss nevne noe.

Ved å overlate saken til en av våre advokater vil du få tilbakemelding/ oppfølgning på følgende:

- faglig kyndig gjennomgang av sakens faktiske side. Er bevisene riktige, tilstrekkelige, trenger man noe mer?
- behov for sakkyndig? Hvem vil være riktig fagmann å benytte i denne konkrete saken?
- er alle frister overholdt? Er du i ferd med å overse en frist?
- har du misforstått saken eller er du på rett spor?
- en faktisk og rettslig korrekt vurdering av tidspunktet for mangelen, mangelsvurderingen med mer.
- bør saken løses? Vil du av ulike årsaker være tjent med å forlike den?
- er saken sterk nok for en rettslig behandling?
- er dette en sakstype hvor man kan oppnå heving - har du tenkt riktig?
- behandling av saken i tingretten om nødvending
- oppfølgning av saken fra A - Å - alt overlates til advokaten med mindre noe annet avtales

Hvile type saker er det hensiktsmessig å bruker advokat?

I saker om bil, båt, bobil og campingvogner er det ofte så mye penger involvert at det vil lønne seg å bruke advokat. En advokat kan naturligvis ikke gi deg en seiersgaranti, men en advokat med særlig kompetanse på området vil gjøre det som er faktisk og rettslig mulig innenfor sakens og systemets rammer for å vinne frem med dine argumenter. Ved bistand fra en av våre ansatte vil du oppleve at saken er i trygge hender. Ta gjerne kontakt med oss for bistand i din sak. Send en henvendelse via vårt kontaktskjema hvor du skriver litt om faktum i din sak. Du vil høre fra oss innen kort tid, ofte kun minutter etter henvendelsen er sendt.