Heving av bilkjøp - hvordan gjøres det?

I denne artikkelen skriver vi særlig om bil. For dere som leser dette og vil vite mer om heving i seg selv kan det nevnes at grunnprinsippene er det samme, uavhengig av type objekt. Mange har hørt om heving av bilkjøp, men ikke alle er klar over hvordan man hever et bilkjøp. På advokatveiledning.no gir våre advokater deg veiledning innen forskjellige problemstillinger. I det følgende skriver vi nærmere om heving av bilkjøp. Har du en konkret sak hvor du vurderer å heve kjøpet tilbyr vi også spesilaisert advokatbistand etter nærmere avtale. Vi har gode resultater i hevingsaker og har hjulpet mange med å heve problemkjøp. Veldig ofte klarer vi å løse disse sakene i minnelighet. I samråd med klient blir vi enige om saksgangen. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller hjelp i din sak. Nedenfor går vi nærmere inn på hva heving er og hvordan det gjøres.

Krav for heving av bilkjøp

For at det skal være mulig å heve et bilkjøp må noen absolutte forutsetninger være tilstede:

1. Det må foreligge en mangel

2. Kontraktsbruddet må være vesentlig

3. Reklamasjonen må være inngitt rettidig

4. Det må være mulig å tilbakelevere bilen i vesentlig samme stand som den var ved kjøpet

Heving skritt for skritt

Mange tror at det ikke er mulig å heve et bilkjøp fordi bilen er kjøpt fra privatperson. Dette er en myte som ikke stemmer. Også overfor private selgere er det mulig å heve et bilkjøp. Det vi ofte opplever som krevende, har med bevisføring og vesentlighetsvurderingen å gjøre. Videre er det en rekke grensedragninger og tvilsspørsmål som kan gjøre dette til juridisk kompliserte saker.

Mangel

Dersom du har mistanke om at det foreligger feil, manglende opplysninger eller feil opplysninger som utgjør mangler etter loven, er det først og frem viktig å bli bevisst på dette. Hvorfor? Fordi du må reklamere, altså klage, til selgeren "innen rimelig tid". Dette innebærer at du ikke må sitte å vente. Mener du at forholdet kan være en mangel etter loven må det sendes skriftlig reklamasjon så snart som mulig. Venter du lenger enn 2 måneder kan du risikere å miste muligheten til å vinne frem med kravet, selv om du hadde en god sak. Virkningen av sen reklamasjon er altså inngripende.

Reklamasjon

Lurer du på hva en reklamasjon bør inneholde anbefaler vi at du leser mer her.

Vi anbefaler skriftlig reklamasjon og krav om heving, fordi det da er enkelt å dokumentere i etterkant at man har reklamert rettidig. Krav om heving anbefaler vi å sende i tidlig fase, da det etter kjøpsloven gjelder en særskilt frist for å kreve heving.

Avslag på kravet om heving

Dersom selger aksepterer heving, leveres bilen tilbake og du får kjøpesummen tilbake. Hvis selgeren ikke svarer eller du får avslag på kavet om heving, vil det betyr at du mest sannsynlig står overfor det vi kaller en tvist - altså at partene er uenige og står mot hverandre. Det er særlig ved avslag det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre videre.

Selger aksepterte ikke heving - hva nå?

Dersom du har krevd heving og ikke fått gjennomslag for det, står du ved et veiskille. Skal man gi opp? Sende varsel om forliksklage? Sende klage til Forbrukerrådet? Kontakte advokat?

Forliksrådet

Forliksrådet består av 3 personer uten juridisk utdannelse. De har ikke kompetanse på verken bil eller juss. Her er det ikke så mye hjelp å få.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet gir ikke bistand i slike saker, noe mange dessverre tror. Saksbehandlerne i Forbrukerrådet mekler mellom partene. Er målet ditt kun å "teste" saken kan Forbrukerrådet være en grei vei å gå. Rådet gir ikke bistand verken til den ene eller den andre, utover å komme med enkelte innspill og noen ganger en vurdering av saken. Ordningen er bra i mindre saker, fordi det er helt gratis og gir liten risiko. I større saker stiller det seg kanskje annerledes fordi du potensielt kan gjøre feil som får store konsekvenser for saken.

Kontakte advokat for videre bistand i hevingssaken? Bilforsikringen dekker advokatutgifter

Ved siden av å være en infoside, er advokatveiledning.no også en kilde til advokater med spesialsiert bistand i bilsaker. Gjennom flere år har våre advokater gitt bistand i saker om heving av bilkjøp og lignende saker. Vi har gode resultater. Men, hvorfor skal du kontakte advokat? Etter vår mening kan bistand fra en erfaren advokat medføre at saken blir anlagt riktig, slik at dine interesser blir ivaretatt på best mulig vis. Du unngår tabber, feilvurderinger og andre forhold som kan ødelegge saken.

Husk at den vanlige ansvarsforsikringen på bilen dekker utgifter til advokat med 80%. Dette er etter betaling av grunnegenandelen som er på kr 3000 - 4000. Vi hjelper deg å ordne forsikringsdekning gjennom ditt forsikringsselskap.


Vurderer du å bruke advokat? Send oss en beskrivelse av din sak - så ser vi om vi kan hjelpe deg. Denne førstevurderiengen er gratis og uforpliktende. Benytt vårt kontaktskjema: