Kjøpsloven § 21 - tidspunkt for mangel

Denne bestemmelsen er den som kanskje volder flest vanskeligheter i saker etter kjøpsretten, særlig for parter som ikke lar seg bistår av advokat i sin sak. Tidspunktet for mangelen er så sentral at det skulle være interessant å sett en statistikk på hvor mange avgjørelser som til syvende og sist står og faller på denne vurderingen. Våre advokater som jobber med bilsaker være eneste dag ser hvor viktig dette punktet er og hvor mange potensielle gale avgjørelser feilvurderinger og uvitenhet om denne bestemmelsen fører til. Det er ihvertfall vårt inntrykk. Hvorfor blir det slik? Hvordan kan det unngås?

Kjøpsloven § 21 - bestemmelsens ordlyd

Bestemmelsen lyder som følger:

(1) Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere.
(2) Selgeren svarer også for mangel som oppstår seinere dersom den skyldes kontraktbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen.

Uten særlig kjennskap til tolkning av lover, og selv da, vil vi hevde ordlyden gir begrenset med veiledning. Det er vanskelig å lese ut av teksten hva som egentlig menes og det er nærmest umulig å få oppfatte hvor viktig denne bestemmelsen er kun ved å lese loven.

Vi skal ta med oss at kjøpsloven kommer til anvendelse i alle saker om kjøp og salg, med unntak av forbrukerkjøpene. Forbrukerkjøp er det hvis selger er profesjonell bilforhandler og kjøper er en forbruker, altså en person som kjøper bil i egenskap av å være privatperson. I forbrukerkjøpsloven har man en egen regel som regulerer det samme som kjøpsloven § 21. Lovene må således skilles fra hverandre på dette området.

Uklar og vanskelig tilgjengelig ordlyd mener vi er en av årsakene til at kjøpsloven § 21 er såpass sentral i såpass mange saker. Bestemmelsen er lett å overse som en absolutt forutsetning for at mangel etter loven skal foreligger, og hvis man ikke har oversett den, ja så er bestemmelsen vanskelig å forstå. Spørsmålet er således hva som er viktig å få med seg og hva som er riktig forståelse.

Nærmere om det reelle innholdet i kjøpsloven § 21

For å forklare inneholdet i kjøpsloven § 21 vil vi i det følgende har en mer folkelig tilnærming til bestemmelsen. Det vil føre altfor langt å gi en redegjørelse for hele omfanget, inneholdet og problemstillinger, men denne korte redegjørelsen vil forhåpentligvis gjør det enklere å forstå basisinnholdet.

Når man kjøper en gjenstand, vi bruker her bil som eksempel, er det relevant å se på feil og mangler som er på bilen før og etter overtagelse av bilen. Dersom kjøper etter kjøpet vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel ved bilen er det kjøper som må bevise at denne mangelen faktisk var tilstede på kjøpstidspunktet. Men, allerede her er det lett å snuble. Hvis vi tenker oss at du opplever motorhavari på bilen en uke etter at du kjøpte bilen er det selvsagt at denne mangelen(motorhavariet) ikke var tilstede på kjøpstidspunktet. Om en slik mangel var fullt utviklet ville du naturligvis oppdaget det på kjøpstidspunktet. Å avvise mangelskravet med en slik begrunnelse vil etter rett lovforståelse imidlertid ikke kunne føre frem. Det relevante er nemlig hva som er den underliggende årsaken til motorhavariet, og om dette forholdet var tilstede på kjøpstidspunktet. Dersom du, eksempelvis, etter kjøpet fylte på olje og denne oljen viste seg å være av feil merke, noe som igjen førte til motorhavari, er det åpenbart at det avgjørende forholdet ikke var tilstede på kjøpstidspunktet. Følgelig foreligger det ikke en mangel som selger kan være ansvarlig for. Dersom det imidlertid beviselig var selger som fylte på feil olje, forut for salget, og dette ikke var en del av avtalen kan det konstateres at den undeliggende årsak til mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet og da er kravet i henhold til kjl. § 21 oppfylt. Man kan da gå videre i mangelsvurderingen for å finne ut nærmere hvor vidt forholdet er å anse som en mangel. Ved siden av "hindringen" i kjl. § 21 må det naturligvis foretas en videre mangelsvurdering etter de ordinære bestemmelser i kjøpsloven, herunder reglene om rettidig reklamasjon.

Vi ser veldig ofte at mange gir seg fordi de ikke skjønner inneholdet i kjl. § 21. I andre tilfeller ser vi at forhandlere og verksteder ikke ønsker å ta stilling. Det er forståelig at slike aktører ikke ønsker å bli involvert i en rettslig konflikt. Dette er ingen vanlig oppgave for et verksted og det er ikke gitt at vanlige aktører som NAF ta på seg en slik oppgave. I markedet er det imidlertid sakkyndige takstmenn som kan foreta vurderingen, ved siden av mer tradisjonelle løsninger, herunder NAF, som naturligvis besitter mye kompetanse på mange områder. Her må man gjøre en konkret vurdering utifra type problemstilling. Etter som våre advokater har betydelig erfaring på området vil vi her kunne henvise til kompetent sakkyndig for en avklaring om man har en sak eller ikke rent faktisk.

Hvordan unngå feiltolkning av kjøpsloven § 21?

Å unngå feiltolkning av bestemmelsen gjøres nok best ved å overlate vurderingen til en som har kjøpsrett som sitt spesialfelt. Våre advokater kan hjelpe deg med dette. Et annet alternativ er å kontakte Forbrukerrådet. Veiledningen derifra er imidlertid av generell karakter og Forbrukerrådet har ikke et særskilt ansvar for å ivareta den enkelte sin interesse. Det er en advokats oppgave å ivareta klientens interesse.

Dekning av advokatutgifter

Ikke alle ønsker å bruker penger på advokat, og noen tenker antagelig at advokat er dyrt. Her er folk forskjellige, for hva er å anse som dyrt? Det mange ikke er klar over, og som vi ønsker å formidle er at rett kompetanse ikke trenger å være så dyrt. I bilsaker vil du ofte få dekket utgifter til advokat over bilforsikringen, altså den vanlige ordinære ansvarsforsikringen. Egenandelen er som regel kr 3000 - 4000. Når denne er betalt dekkes 80% av det overskytende. I realiteten dekker altså forsikringen nesten 80% av utgifter til advokat, og da er det ikke så dyrt lenger.

Har du en sak du ønsker bistand til? Den første henvendelsen til våre advokater er gratis. Send oss en beskrivelse av din sak - så vil vi ta kontakt med deg innen kort tid. Legg igjen relevant info i kontaktskjemaet nedenfor.