Klage på bilkjøp - hint og tips

Har du som privatperson kjøpt bil fra forhandler kan du klage på bilkjøp i medhold av forbrukerkjøpsloven. I andre tilfeller er det kjøpsloven som gjelder. I alle tilfeller vil utgangspunktet være avtalen mellom partene. Uansett hvilken lov og avtale som gjelder vil du i utgangspunktet ha gode muligheter for å klage på bilkjøp. Bilen skal være som avtalt. Avvik fra det avtalte, unnlatt opplysninger, feilopplysninger eller en gjenstand som viser seg å være i dårlig stand (enn man kunne forvente) kan ofte medføre at mangel foreligger. I denne artikkelen gir vi deg noen hint og tips i forbindelse med klage på bilkjøp. Dette er ikke et uttømmende liste, men altså noen momenter du kan ta med deg på veien. Er du i tvil om hvordan du håndterer saken bør du vurdere profesjonell bistand fra advokat.

Trenger du advokatbistand er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ved mer alvorlige feil og mangler tilbyr vi gratis førstevurdering for å se om har en potensiell hevingssak. Vanlig ansvarsforsikring dekker mye av utgiftene til advokat. Les eventuelt mer om heving av bilkjøp.

1. Har bilen en mangel? Første steg i vurderingen av klage på bilkjøp


Har du mistanke om momenter som etter loven kan medføre et mangelfullt forhold? Denne vurderingen er første steg på veien til klage på bilkjøp. Mange av de som ønsker å klage på bilkjøp venter for lenge, tenker at dette går over, vi får se det an og så videre. Du bør ikke tenke slik. Dersom du har en mistanke om en mangel, i en eller annen form så tenk at dette ikke bør ligge. Vurder forholdet som en mangel, så får heller senere undersøkelse eventuelt avkrefte mistanken.

2. Vurdering er foretatt - neste steg er å klage på bilkjøpet


Du har mistanke, eller er helt sikker, på at det kan foreligge et mangelfullt forhold. Klage på bilkjøp er nå neste steg. Dette kalles på fagspråket en reklamasjon. Er du i tvil om hvordan reklamasjonen bør være finner du gode tips på reklamasjonogheving.no. Reklamasjonen må sendes senest omlag to måneder etter at mangelen burde bli oppdaget, eller den ble oppdaget (som sagt overfor: ikke vent. Reklamer med en gang). Venter du for lenge med å klage på bilkjøp mister du faktisk også muligheten til å ansvarliggjøre selger.

3. Klage på bilkjøp er sendt, men den tas ikke til følge, eller?


Klage etter bilkjøp kan grovt sett bli håndtert på tre forskjellige måter fra selger:
1. selger erkjenner ansvaret
2. kravet avvises
3. selger kommer med en mellomløsning.
Dersom selger avviser ansvar etter din klage på bilkjøpet, og dette kan dokumenteres, vil du nå ha krav på dekning av utgifter til advokat og sakkyndig undersøkelse (som regel har forsikringen også med dette, men det må sjekkes). Du må betale egenandel, men forsikringen dekker omlag 80%, med tillegg av en grunnegenandel. Vær opperksom på at forsikringen. Vær videre oppmerksom på at forsikringen kun dekker inntil den økonomiske interessen i saken. Er mangelens verdi kr 10 000 - kr 30 000 vil det muligens ikke lønne seg å bruke advokat. Ved hevingssaker der det er snakk om å få tilbake hele kjøpesummen, vil rettshjelpen fra ditt selskap imidlertid være godt egnet. Kommer selger med forslag som innebærer løsning av saken blir partene ofte enige.

4. Solgt "som den er" - har jeg mistet alle muligheter til å klage på bilkjøpet?


Svaret er nei. Du har fortsatt mulighet til å reklamere på feil, avvik og mangler. Men, det skal en del mer til. Viser bilen seg å være i dårlig forfatning, foreligger det klare feilopplysninger eller opplysningssvikt kan det utgjøre en mangel i lovens forstand. Denne vurderingen er noe skjønnsmessig og innimellom vanskelig. Du bør imidlertid ikke gi opp bare fordi bilen er solgt som den er, hvis du selv tenker at mangelen er av en viss betydning. Er du i tvil kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering.

Trenger du bistand i din sak, og da særlig i forhold til heving, kan du gjerne sende oss en beskrivelse av din sak. Du vil da motta en gratis førstevurdering fra advokat med solid kompetanse på bilsaker.