Påstand mot påstand - hvem har bevisbyrden?

I mange kjøpsrettssaker kommer bevisbyrdeproblematikken på spissen. Denne artikkelen tar for seg problemstillingen der det er påstand mot påstand i kjøpsrettssaker. Artikkelen gir en pekepinn på reglene, men den kan ikke anvendes som referansepunkt eller som henvisning til gjeldende rett, slik at det er nevnt. Konkrete saker er ofte komplekse og man kan ikke oppstille absolutte regler i en slik artikkel.

Det klare utgangspunktet er at kjøper må bevise at det foreligger en mangel ved gjenstanden. Unntaket er i forbrukerkjøp de første 6 månedene etter kjøpet. Dersom mangel oppstår i denne perioden, legger man til grunn at mangelen var der på kjøpstidspunktet. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen også.

Påstand mot påstand - tilfellene er først og fremst fremtredende i de tilfeller der partene er uenige om hva som ble opplyst før kjøpstidspunktet. Selger hevder han opplyste om en egenskap ved gjenstanden, mens kjøper hevder denne opplysningen ikke ble gitt. Mange momenter vil her spille inn i bevisvurderingen. Var det vitner tilstede? Ble det skrevet noe mellom partene? Var det skriftlig korrespondanse før kjøpet? Dersom det kun foreligger muntlighet før kjøpet ser man en klar tendens til at bevistvilen går utover selgeren.

Skal du selge bil er det på denne bakgrunn viktig at du opplyser om alle relevante feil, mangler og avvik ved bilen. Disse opplysningene må du gi skriftlig, dersom du skal være sikker på at du ikke blir "tatt" på manglende opplysninger i etterkant. Det kan være kjøper misforstår eller ikke får med seg ting du som selger forsøkte å formidle før kjøpet. Et eksempel kan være opplysninger om kollisjonsskader. Dersom bilen du selger tidligere har vært kollidert, vil dette som oftest være forbundet med opplysningsplikt. Ønsker du å unngå påstander om opplysningssvikt må derfor denne opplysningen som hovedregel gis i kontrakt, annonse eller på annen skriftlig måte som kjøper har fått med seg.

I påstand mot påstand tilfellene er det ofte ikke helt enkelt å "henge med" på hva som gjelder i din konkrete sak. Feilvurderinger i forhold til bevisregler kan få uheldige konsekvenser. I vanskelige tilfeller kan selv domstolene slite med å være enige om bevisreglene. Det er derfor ikke unaturlig at du som privatperson har samme utfordring.

Har du en sak om mangel ved bil, båt, bobil eller campingvogn er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi bistår i denne type saker, der forsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Vi hjelper deg å bygge saken på en riktig måte, herunder med tilstrekkelige bevis. Uten bevis er saken ofte svak, noe mange ikke tenke over. Videre kan vi jussen i det hele, hvilket kan være nødvendig for å ha en best mulig sjanse for å vinne frem. Den første henvendelsen til oss koster deg ikke noe.