Selgers rettigheter

Det skrives mye om kjøpers rettigheter ved kjøp av bil, båt, bobil og campingvogn. Realiteten er at mange der ute også etterspør hva som er selgers rettigheter. Hvordan kan selger angripe en sak? Har selger rett på dekning av utgifter til advokat? Hva bør selger være oppmerksom på? Vi tar deg i denne artikkelen gjennom en del momenter det kan være smart å huske på.

Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no er blant Norges mest erfarne advokater i bilsaker. Vi tilbyr bistand til både kjøper og selger.

Selgers rettigheter på reklamasjonstidspunktet

Dersom du har solgt en gjenstand og blir møtt med en reklamasjon er det viktig å tenke over hva du skal gjøre. En av selgers rettigheter er retten til å utbedre mangelen. Du må imidlertid gjøre dette på en måte som gjør at kjøper ikke har vesentlig ulempe og tidsperspektivet vil også ha mye å si. Ofte er det vanskelig for den private kjøper å ta ansvar for å retten mangelen. Man har ikke tilgang på eget verksted og kanskje er bilen langt unna. I praksis ser vi at det er langt mer aktuelt for profesjonelle selgere å benytte seg av avhjelpsrett.


Hva gjør du ved mottak av reklamasjon?

Hvis du har solgt en gjenstand og mottar mangelskrav fra kjøper må du ta en vurdering på om det foreligger en mangel i lovens forstand. Dette er ofte en vanskelig øvelse, selv for fagfolk. Grovt skissert må du ta stilling til om du som selger har gitt feil opplysninger, mangelfulle opplysninger eller om bilen er i en forfatning som tilser at den avviker fra det avtalte og det kjøper objektivt sett kunne forvente. Et viktig moment mange private selgere, og kjøpere, ikke skjønner er faktum og bevissituasjonen/bevisvurderingen rundt hvor vidt mangele var tilstede på kjøpstidspunktet. Enkelt forklart må den bakenforeliggende årsaken til mangelen beviselig ha vært tilstede på kjøpstidspunket. Selger man en bil og kjøper opplever eksempelvis opplever motorhavari er det avgjørende om årsaken til havariet kan tilbakeføres til tiden før kjøpet. Kjøper har bevisbyrden.

Klassiske feil fra selger - svekkelse av selgers rettigheter

Vi som jobber mye med kjøpsrett ser noen gjengangere, i forhold til hva selger gjør feil og hva som potensielt kan true selgers rettigheter. Vi vil her ta for oss noen av dem.
- selger lar være å svare på reklamasjon. Dette medfører helt klart at selgers rettigheter kan gå tapt.
- selger besvarer reklamasjonen med det man tror er rett
- tar kjøpers argumenter og bevis for "god fisk" uten en kritisk vurdering
- vurderer bevisene og jussen helt feil. Dette gjelder særlig tidspunket for mangelen.
- overser viktig frister

- ikke klar over at selger har mulighet for dekning av utgifter til advokat, på lik linje med kjøper. Tror derfor bistanden er uoverkommelig dyr. Dette kan føre til et skjevt partsforhold.


Kontakte advokat for bistand - ivaretakelse av selgers rettigheter


Det er ikke noe i veien for å være selvprosederende i en sak. Spørsmålet er om du til syvende og sist er tjent med det. En advokat med særlig kunnskap om selgers posisjon vil naturligivs ivareta selgers rettigheter på mest mulig optimalt vis. Det er ofte slik at en profesjonell yrkesutøver er best egnet til å utøve sin profesjon og dette området er intet unntak. Husk at selgers muligheter for dekning er tilstede. Så lenge objektet var forsikret på salgstidspunktet har du gode muligheter for dekning av utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til dine forsikringsvilkår. Vi sjekker dette for deg, gratis. Har du en potensiell sak? Send oss en beskrivelse så tar vi nærmere kontakt for en gratis og uforpliktende førstevurdering. Ønsker du vår hjelp kan vi naturligvis etalbere et oppdrag.