Erstatning ved mangel - avhendingsloven

Det foreligger dessverre ofte mangler ved boliger. Dersom du har kjøpt en bolig og det viser seg at det foreligger en mangel, kan du som kjøper ha krav på å få erstatning fra selger.

Erstatning


Erstatning er noe annet enn prisavslag. Prisavslag kompenserer for det mangelen utgjør, erstatning kan kompensere for annet tap. Erstatning kompenserer gjerne for økonomisk tap som mangelen medfører for kjøper. Du kan få tilkjent erstatning i tillegg til for eksempel prisavslag eller retting av mangelen, men ikke nødvendigvis. Erstatning kan utelukke andre beføyelser fra kjøpers side.

Vilkår


For å ha krav på erstatning må tre vilkår være oppfylt. For det første må det foreligge et økonomisk tap. Det andre er at det må være et ansvarsgrunnlag for selger. Endelig må det være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget. Samtidig må tapet være påregnelig.

Mangel


Hovedregelen om erstatning for mangler ved bolig følger av Avhendingsloven § 4-14. Før erstatning kan vurderes, må det avgjøres om det foreligger en mangel. Foreligger det en mangel, må det ses hen til hvilke utgifter kjøper har i forbindelse med mangelen. Dette gjelder i hovedsak uavhengig av om selger har skyld eller ikke.

Kontrollansvaret - hva er det ?


Det skilles i erstatningsretten gjerne mellom indirekte og direkte tap for kjøper. Indirekte tap erstattes bare når det foreligger skyld fra selgers side. Direkte tap erstattes uavhengig av selgers skyld. Når det gjelder direkte tap, må dette være innenfor selgers kontroll. Det er dette som kalles selgers kontrollansvar. Kontrollansvaret betyr med andre ord at selger er erstatningsansvarlig med mindre det foreligger forhold som ikke selger kan forutse eller styre. Det skal etter praksis er kontrollansvaret strengt. Det skal således relativt mye til for at selger ikke er ansvarlig. Eksempler på forhold som kan føre til at selger ikke er ansvarlig er skjulte feil og mangler som allerede forelå på avtaletidspunktet. På den annen side er vanligvis opplysninger som selger uttrykkelig gir om eiendommen, innenfor selgers kontroll. Dette er således forhold selger kan bli ansvarlig for, og innenfor selgers kontrollansvar.

Selger kan også bli erstatningsansvarlig for indirekte tap. Dette gjelder særlig i det tilfellet hvor selger har gitt feilaktige opplysninger om eiendommen eller om selger tilbakeholder opplysninger.

Kontakt advokat


Ta gjerne kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema. Vi arbeider mye med boligsaker og har derfor god erfaring på dette området.