Ved kjøp av bolig har både selger og kjøper rettigheter og plikter. Blant annet har selger opplysningsplikt om alle forhold ved boligen som han vet om eller bør vite om, og som kjøper kan regne med å bli opplyst om.

Kjøper har på den annen side en undersøkelsesplikt. Men hvor langt rekker egentlig kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig? Vi skal i det følgende innlegget stille dette spørsmålet, og forsøke å gi noen kortfattede svar. Ønsker du bistand fra en boligadvokat kan du ta direkte kontakt med oss.

Opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt gjelder også det forhold at de opplysningene som gis kjøper skal være riktige. Likevel kan selger ta forbehold om opplysningenes riktighet. Da er det viktig at kjøper undersøker disse opplysningene nærmere. Hvis selger ikke gir de nødvendige og riktige opplysninger om boligen, kan selger bli ansvarlig for feil og mangler ved boligen.

Undersøkelsesplikt

Kjøper har også plikter ved kjøp av bolig. Ved kjøp av bolig plikter kjøperen å undersøke boligen før kjøpet gjennomføres. Hvis det oppdages mangler ved boligen etter kjøpet, som kjøper burde eller måtte kjenne til på forhånd, kan kjøper miste sin rett til å påberope seg mangel ved boligen. Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også å undersøke de opplysninger selger har gitt om boligen.

Dersom selger gir opplysninger til kjøper om forhold ved boligen som er usikre, plikter kjøper å undersøke dette nærmere. Det er viktig at kjøper undersøker boligen for å kunne ha sine krav i behold hvis det senere oppstår tvist vedrørende mangler ved boligen. Hvis du som kjøper ikke undersøker boligen, og selger har gitt opplysninger som indikerer mangler eller feil, kan dette føre til at du som kjøper ikke har dine gyldige krav mot selger etter kjøpets gjennomføring. Derfor er det viktig at kjøper undersøker alle opplysninger som selger gir om boligen.

Undersøk boligen nøye før kjøpet

Det er et prinsipp i norsk rett at dersom «tingen selv taler, kan selger tie». Det vil si at selger ikke trenger å opplyse om synlige feil og mangler som kjøper selv kan oppdage ved undersøkelse av boligen. Derfor er det viktig at kjøper går nøye gjennom boligen og undersøker boligen før kontrakten undertegnes. Det kan være spesielt viktig å undersøke det elektriske anlegget, fukt- og råteskader, samt tak, parkett og baderom. Dette er bare eksempler på forhold som ofte kan danne grunnlag for en tvist mellom kjøper og selger.

Selv om kjøper har undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig, vil selgers opplysningsplikt i de fleste tilfeller gå foran undersøkelsesplikten. Det vil si at dersom selger ikke har opplyst tilstrekkelig om forhold ved boligen og kjøper heller ikke har undersøkt tilstrekkelig, vil ofte kjøper ha sine krav i behold.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du har en sak, enten direkte med en av våre advokater eller gjennom vårt kontaktskjema. En første vurdering av din sak vil være gratis hos oss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.