Manglende opplysninger om mus eller andre skadedyr

Kjøper du bolig som har vært brukt av andre, er det avhendingsloven som regulerer avtaleforholdet utover avtalen i seg selv.

Manglende opplysninger - "mangel" i lovens forstand


I henhold til avhendingsloven kan det foreligge en mangel ved boligen dersom selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som du burde fått vite før du kjøpte boligen. Avhendingsloven § 3-7 lyder som følger:

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

Dersom det foreligger manglende opplysninger om mus eller andre skadedyr, som har vært i boligen før du overtok, vil det være et forhold som rammes av denne bestemmelsen. Et eksempel har vi i en dom fra Agder lagmannsrett fra 2013, hvor retten uttaler:

"Selv om det var påregnelig med mus på eiendommen, ville opplysninger om selgers kontakt med eget forsikringsselskap og lukt og krafsing i vegg på barnerom kort tid før eiendommen ble lagt ut til salgs, hatt en prisdempende effekt. Riktignok var kjøpernes motivasjon for å overta eiendommen høy, men det er likevel mest sannsynlig at de hadde lagt inn et lavere bud, spesielt med tanke på at det kunne være mus i veggen på barnerommet. Etter en konkret vurdering har lagmannsretten kommet til at prisavslaget bør settes til kr 200.000."

I denne type saker er det viktig at man klarer å sannsynliggjøre at selger visste om det problemet som utgjør en mangel, og at selger har latt være å bringe opplysningen videre. Opplysningssvikt kan være en ren forglemmelse eller annen form for uaktsomhet. I andre saker har selger mer bevisst latt være å komme med opplysninger som har prisdempende effekt.

Videre er det helt avgjørende om den manglende opplysningen kan ansees å ha virket inn på avtalen. Dersom manglende opplysninger dreier seg om forhold av mer bagatellmessig karakter vil det ikke være en mangel i avhendigslovens forstand.

Opplever du at selger har unnlatt å komme med viktige opplysninger er det viktig å reklamere raskt. Får du avslag er du velkommen til å ta kontakt med oss for bistand i din sak. Advokatveiledning jobber mye med boligjus. Forsikringen dekker 80% av advokatutgiftene inntil kr 100 000 fra det tidspunkt det foreligger tvist. Send oss gjerne en melding via kontaktskjemaet.