Hvis det foreligger mangler ved boligen du har kjøpt, kan du ha krav på kompensasjon fra selger. En form for kompensasjon i slike tilfeller er prisavslag etter kjøp av bolig.

Prisavslag

Kjøper har krav på et forholdsmessig prisavslag dersom det foreligger mangler ved boligen. Begrunnelsen for at kjøper har krav på prisavslag ved mangler, er at manglene skal kompenseres. Kjøper sitter igjen med en kjøpt og betalt bolig som ikke svarer til det kjøperen har forventet eller trodd. Et prisavslag sikrer dermed balansen i forholdet mellom kjøper og selger.

Må foreligge mangel

Først må det fastslås om det foreligger en mangel ved boligen. Hva som er å anse som mangel følger av bestemmelsene i avhendingslova kapittel 3. Prisavslag etter kjøp av bolig er en veldig vanlig måte å kompensere mangler på.

Prisforskjell

Videre må mangelen utgjøre en prismessig forskjell ved boligen. Dette beror på en objektiv vurdering og knyttes derfor ikke opp mot hvilken verdi mangelen utgjør for kjøper. Et klassisk eksempel er det tilfellet der det er såkalt arealsvikt ved boligen. Det viser seg at boligen har et mindre areal enn det som følger av prospekt og selgers opplysninger. Arealsvikten kan utbedres ved at det bygges på boligen, men det mest praktiske er naturligvis at kjøper får et forholdsmessig prisavslag. I et slikt tilfelle vil man ikke beregne pris per manglende kvadratmeter. Det beror på en skjønnsmessig vurdering, og det er mangfoldig rettspraksis på hvilke momenter som er av betydning for en slik vurdering.

Hvis ikke prisavslaget kan beregnes forholdsmessig ut fra mangelens reduksjon i boligen, fastsettes prisavslaget til de kostnadene som påløper ved å få rettet manglene ved boligen. Da er det selvfølgelig en forutsetning at det er praktisk mulig å rette mangelen.

Mangelen må ikke være rettet

For at kjøper skal få prisavslag ved kjøp av bolig må heller ikke manglene være rettet. Dersom manglene er rettet vil det naturligvis ikke lenger foreligge en mangel som kan danne grunnlag for et forholdsmessig prisavslag.
Når kjøper krever prisavslag for mangel ved boligen, er det kjøper som selv har bevisbyrden for prisavslagets størrelse.

Dette er viktig å huske på

Dersom du har kjøpt bolig og mener det foreligger mangler ved den som kan danne grunnlag for prisavslag, er det noen ting det er viktig å gjøre. Det viktigste er å reklamere til selger så fort som mulig etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom du oversitter reklamasjonsfristen, kan ditt krav på prisavslag fra selger være tapt.

Rettshjelpsdekning

Din boligforsikring dekker en del av dine utgifter til advokat i slike boligsaker. Forsikringen dekker ofte 80 % av dine advokatutgifter og du må betale en egenandel og de resterende 20 %. Vi hjelper deg gjerne med å tilskrive ditt forsikringsselskap dersom det foreligger en tvist vedrørende mangler ved kjøp av bolig. Dette er meget rimelig advokatbistand.

Ta gjerne kontakt

Vi har bred erfaring med mangelskrav etter kjøp av bolig. Ta kontakt med oss for en første uforpliktende innledende vurdering av din sak. Fyll ut kontaktskjemaet eller ta direkte kontakt med en av våre advokater.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.