Selgers opplysningsplikt

Det er mange boligkjøp som ikke går knirkefritt for seg. Kjøper kan oppdage feil og mangler ved boligen i ettertid av selve kjøpet. Det er her selgers opplysningsplikt ofte blir et tema. Selger har nemlig opplysningsplikt overfor kjøper ved salg av bolig.

Opplysningsplikt innebærer at selger må forholde seg ærlig og redelig til de klanderverdige forhold selger eventuelt er kjent med. Det kan være vanskelig å bevise opplysningssvikt, men i noen tilfeller er det likevel mulig.

Opplysningsplikt ved boligsalg

Selger plikter å opplyse kjøper om forhold ved boligen som selger kjenner til eller burde kjenne til. Dette gjelder også opplysninger om boligen som kjøper har grunn til å regne med å få av selger.

Opplysningene som selger gir kjøper, skal også være riktige. Selger kan ta forbehold ved opplysninger han er usikker på. Da må selger uttrykkelig opplyse kjøper om usikkerheten ved boligen. Selger har derved opplysningsplikt i forhold til å gi opplysninger om boligen og at opplysningene som gis er riktige. Dersom det viser seg at selger ikke har gitt opplysninger om boligen eller at de er uriktige, har selger ansvar for dette. Kjøper kan da blant annet kreve prisavslag eller erstatning fra selger. I enkelte tilfeller om retting av skjulte feil og mangler overstiger 10.000 kroner.

Boligkjøper har undersøkelsesplikt

På den annen side har kjøper en undersøkelsesplikt. Kjøper skal undersøke boligen før overdragelsen av boligen. Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder forhold ved boligen som må forventes at kjøper sjekker nærmere opp. Hvis det er synlige feil eller mangler ved boligen, kan dette i noen tilfeller begrense selgers opplysningsplikt. Bakgrunnen for selgers opplysningsplikt er at selger skal vise alminnelig lojalitet og redelighet når bolig selges. Det er selger som kjenner boligen best og må opplyse om forhold han vet om som kjøper kan ha interesse av å vite.

Tilstandsrapporten

Det er forskrifter som stiller krav til hvilke bygningsdeler og rom som skal undersøkes, hvordan undersøkelsene skal foretas, hvilke dokumenter som skal innhentes og hvordan tilstandsrapporten skal utarbeides i forbindelse med salg av bruktbolig.

Det er klare krav til hva takstmannen skal undersøke og hvilke undersøkelser takstmannen skal gjøre. Ved å stille klare minstekrav til tilstandsrapporten, vil skjulte feil og avvik avdekkes i stor grad.

Boligkjøperen skal få grundig informasjon om den tekniske tilstanden til boligen, dette betyr at kjøperen må sette seg sette seg grundig inn i tilstandsrapporten før kjøpet.

Reklamasjon og rettshjelpsdekning

Det viktigste er at kjøper reklamerer til selger dersom det foreligger mangel ved boligen. Det er viktig at kjøper holder seg innen reklamasjonsfristen for at kjøper skal kunne ha sine krav mot selger i behold.

Hvis reklamasjon er gitt og om selger avviser kravet, har du rettshjelpsdekning gjennom din boligforsikring. Det betyr at utgifter til advokat delvis dekkes gjennom din forsikring. Forsikringen dekker vanligvis 80 % av advokatutgiftene og du må selv betale 20 % og en egenandel på 4000 kr.

Trenger du hjelp av advokat til prisavslag, erstatning eller heving av kjøp?

Selger har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan kjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Dersom det er snakk om et vesentlig avtalebrudd, kan det i enkelte tilfeller også være mulig å få hevet kjøpet.

Husk at det er fritt valg av advokat selv om du har boligkjøperforsikring

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.