Det er mange boligkjøp som ikke går knirkefritt for seg. Kjøper kan oppdage feil og mangler ved boligen i ettertid av selve kjøpet. Det er her selgers opplysningsplikt ofte blir et tema. Selger har nemlig opplysningsplikt overfor kjøper ved salg av bolig.

Opplysningsplikt innebærer at selger må forholde seg ærlig og redelig til de klanderverdige forhold selger eventuelt er kjent med. Det kan være vanskelig å bevise opplysningssvikt, men i noen tilfeller er det likevel mulig.

Opplysningsplikt

Utgangspunktet er at kjøper og selger selv har risikoen ved kjøp og salg av bolig. Likevel har selger en opplysningsplikt i forhold til boligen. Selger plikter å opplyse kjøper om forhold ved boligen som selger kjenner til eller burde kjenne til. Dette gjelder også opplysninger om boligen som kjøper har grunn til å regne med å få av selger.

Opplysningene som selger gir kjøper, skal også være riktige. Selger kan ta forbehold ved opplysninger han er usikker på. Da må selger uttrykkelig opplyse kjøper om usikkerheten ved boligen. Selger har derved opplysningsplikt i forhold til å gi opplysninger om boligen og at opplysningene som gis er riktige. Dersom det viser seg at selger ikke har gitt opplysninger om boligen eller at de er uriktige, kan selger ha ansvar for dette. Kjøper kan da blant annet kreve prisavslag eller erstatning fra selger i enkelte tilfeller.

Undersøkelsesplikt

På den annen side har kjøper en undersøkelsesplikt. Kjøper skal undersøke boligen før overdragelsen av boligen. Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder forhold ved boligen som må forventes at kjøper sjekker nærmere opp. Hvis det er synlige feil eller mangler ved boligen, kan dette i noen tilfeller begrense selgers opplysningsplikt. Likevel vil selgers opplysningsplikt gå lenger enn kjøpers undersøkelsesplikt. Bakgrunnen for selgers opplysningsplikt er at selger skal vise alminnelig lojalitet og redelighet når bolig selges. Det er selger som kjenner boligen best og må opplyse om forhold han vet om som kjøper kan ha interesse av å vite.

«As is» eller solgt «som den er»

De fleste boliger selges med en såkalt «as is»-klausul. Det betyr at selger har fraskrevet seg en del av ansvaret for mangler eller feil ved boligen. Selv om boligen er solgt med et slikt forbehold har selger ansvar hvis opplysninger er holdt tilbake eller de er uriktige.

Reklamasjon og rettshjelpsdekning

Det viktigste er at kjøper reklamerer til selger dersom det foreligger mangel ved boligen. Det er viktig at kjøper holder seg innen reklamasjonsfristen for at kjøper skal kunne ha sine krav mot selger i behold.

Hvis reklamasjon er gitt og om selger avviser kravet, har du rettshjelpsdekning gjennom din boligforsikring. Det betyr at utgifter til advokat delvis dekkes gjennom din forsikring. Forsikringen dekker vanligvis 80 % av advokatutgiftene og du må selv betale 20 % og en egenandel.

Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom du mener selger ikke har overholdt sin opplysningsplikt eller du mener du har en sak. Det er gratis for en første innledende vurdering av din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.