Ektepakt og formuesforhold

Formuesforholdet mellom ektefeller reguleres i hovedsak av Ekteskapsloven av 1991. Hovedregelen er at ektefellene kan avtale en annen formuesordning enn den som følger av loven dersom de ønsker det. Imidlertid kan en avtale mellom ektefellene som fraviker lovens delingsregler bare avtales i de tilfellene som gjelder Ekteskapsloven kapittel 9. Dette betyr at loven er uttømmende når det gjelder avtale om formuesordningen mellom ektefellene.
Felleseie

Felleseie betyr at ektefellenes samlede formue skal likedeles etter fradrag for gjeld. Felleseie betyr ikke at ektefellene eier i fellesskap, men at felleseiemidlene er grunnlag for likedeling. Unntaket fra likedeling er særeie og midler som kan skjevdeles på grunn av arv eller gave fra andre enn ektefellen. Særeie må avtales i ektepakt eller dersom det er tale om skjevdelingsmidler.

Særeie og ektepakt

Utgangspunktet for den økonomiske situasjonen når man gifter seg er at ektefellene har felleseie, og at disse verdiene skal likedeles ved et eventuelt brudd. Unntak fra likedeling er særeie. Særeie må avtales i ektepakt. Ved at man har særeie betyr det at dette er verdier / eiendeler som ikke er gjenstand for deling. Den ektefellen som har særeie kan holde disse verdiene utenfor deling ved det økonomiske oppgjøret.
Gaver mellom ektefeller må skje gjennom ektepakt for å være gyldige. Dette gjelder for gaver som ikke er å anse som vanlige, herunder gaver av større verdier.

Ektepakten er gyldig når formkravene er oppfylt. Det er ikke av betydning for ektepaktens gyldighet at den tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Ved tinglysning har ektepakten rettsvern mot ektefellens kreditorer.

Skjevdeling

Skjevdeling betyr at ektefellene kan holde disse midlene utenfor delingen. Felleseie som kan holdes utenfor likedeling kalles skjevdelingsmidler. Dette gjelder arv eller gave mottatt før ekteskapet eller personlige eiendeler. Slike verdier trenger ikke reguleres i ektepakt for at de ikke skal likedeles. Hvis man arver eller mottar gaver av andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet er dette å anse som skjevdelingsmidler og kan kreves holdt utenfor deling.

Kort oppsummert er det noen forhold som er viktige å ha orden på hvis man ønsker en annen formuesordning enn den som følger av loven:

• Opprette ektepakt hvis man skal avtale særeie
• Opprette ektepakt ved gaver mellom ektefellene ( utover vanlige gaver )
• Tinglysning hvis man ønsker rettsvern mot kreditorer

Vi har god erfaring med opprettelse av ektepakt. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere førstevurdering av deres situasjon, første innledende vurdering er gratis.