Samboerskap og/eller samboerbrudd er ikke regulert i en egen lov. Det kan derfor oppstå vanskelige forhold dersom samboerskapet avsluttes. For å unngå stridigheter dersom forholdet skulle ta slutt, kan det være hensiktmessig å inngå en avtale som regulerer eierforholdet.

Hensiktsmessig med samboeravtale

En samboeravtale kan også være hensiktsmessig for å verne den ene parten mot den andre sine kreditorer. Visste du at en kreditor automatisk kan legge til grunn at du og samboeren eier boligen med en ideell halvdel hver?

Mange samboere velger å ikke utarbeide en samboeravtale eller venter for lenge med å lage denne slik at det aldri blir noe av. Oppløsning av samboerskap kan ofte føre til vanskelige og uryddige forhold nettopp fordi man ikke har en samboeravtale. Det kan derfor være lurt å utarbeide en samboeravtale så snart man velger å flytte sammen. Ofte kan det være mest hensiktsmessig å utarbeide en samboeravtale så tidlig som mulig.

Samboerkontrakt

Du finner flere maler for samboerkontrakt ved søk på nettet. Sjekk gjerne med banken din også.

Oppløsning av samboerskap

Ved oppløsning av samboerskap er det eiendomsgrensene som er utgangspunktet. Du kan ta med deg det som er ditt og den andre parten tar med seg det som er sitt. Det kan imidlertid tenkes at dere har ervervet noe i sammen i løpet av tiden som samboere og da foreligger det et sameie. Et slik sameie kan stiftes på forskjellige grunnlag.

Videre kan det tenkes at den ene har brukt mye mer penger enn den andre, slik at fordelingen blir skjev. I henhold til rettspraksis, jf. Rt 1984 s. 497, er det åpnet for at en samboer kan bli tilkjent et vederlag basert på en skjønnsmessig rimelighetsvurdering. Dersom du føler deg urettferdig behandlet i forbindelse med oppgjøret kan det derfor være smart ta å ta kontakt med en advokat for nærmere vurdering. Husk imidlertid å ikke inngå noen avtale før du er sikker i din sak. Når en avtale er signert skal det mye til å få gjort om på det avtalte.