Mange velger å leve i et ekteskapsliknende forhold fremfor å gifte seg. Det finnes ingen egen lov som regulerer samboerskap. Likevel er det utviklet seg noen ulovfestede prinsipper som kan gi samboere rettigheter dersom samlivet opphører.

Det foreligger rettspraksis på tilfeller der samboer har krav på vederlag etter at samlivsbruddet er et faktum. Et vederlagskrav vil si at man har krav på en sum i kroner og øre.

Ryddig med samboeravtale

For det første er det viktig å presisere at det kan være ryddig å ha en samboeravtale allerede fra det tidspunkt man velger å flytte sammen. På den måten kan dere avtale hva dere vil om deres økonomiske forhold og unngå en rettslig tvist. En slik kontrakt kan også være grei å ha dersom det er fare for at den ene parten har eller vil kunne få økonomiske utfordringer. Dersom samboerne eier bolig sammen kan man risikere at kreditorene til den ene tar utlegg i felles bolig selv om boligens kun er registrert på den samboeren som kreditorene ikke er «ute etter».

Samlivsbrudd mellom samboere uten kontrakt

Dersom samboerskapet opphører uten at dere har en samboeravtale / samboerkontrakt, kan det likevel hende at du har krav på et økonomisk vederlag fra din tidligere samboer.

Vederlagskrav ved ikke-økonomiske bidrag til fellesskapet

I 1984 la Høyesterett til grunn at det ved oppløsning av et samboerforhold kan det være grunnlag for vederlagskrav basert på «alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper og på rimelighetsbetraktninger». Dette er fulgt opp av senere praksis fra retten. Kort sagt kan en samboer som har bidratt til fellesskapet, særlig dersom man har felles barn, ha krav på et økonomisk vederlag fra den andre dersom man har beriket den andre og det er å anse som rimelig å motta vederlag.

I 2011 avsa Høyesterett to dommer som gjelder det økonomiske oppgjøret etter opphør av samboerforhold. Retten videreførte prinsippene som ble lagt til grunn i av Høyesterett i 1984.

Hovedspørsmålet i begge dommene var om kvinnen hadde tilført mannen økonomiske fordeler som hun kunne kreve vederlag for etter at samboerskapet var opphørt. Resultatet i dommene ble ulikt. De ulike slutningene kan tyde på at det er en vanskelig vurdering når det gjelder vederlagskrav ved opphør av samboerforhold. Dommene legger til grunn at særlig to forhold må ligge til grunn om det skal bli tale om vederlagskrav. Samboer som krever vederlag / kompensasjon må ha tilført den andre samboeren en økonomisk fordel, samt at det må være rimelig å få et økonomisk vederlag. Det kan også blant annet ha betydning om samboerne har felles barn, boligforhold, hvem som har bidratt til fellesskapet og gjeld.

Det er de faktiske eierforholdene som er utgangspunktet for oppgjøret. Det du eier skal du også ha med deg ut av samboerskapet ved et eventuelt brudd. På den annen side kan det foreligge forhold som tilsier at du har krav på vederlag. Det kan typisk være dersom du har vært med på å pusse opp din tidligere samboers leilighet. Da er det som utgangspunkt leilighetens verdiøkning som du har bidratt med, som danner grunnlag for et økonomisk vederlag.

Samboerkontrakt

Selv om mange tenker at man skal leve sammen for alltid, er det lurt å ha en samboerkontrakt / samboeravtale. Du finner flere maler for samboerkontrakt ved søk på nettet. Sjekk gjerne med banken din også.