Personforsikring - avslag på personforsikring?

Avslag på personforsikring? - kontakt advokatveiledning for advokatbistand


Advokatveiledning har advokater som er spesialister på forsikringsrett. Våre advokater har jobbet hos forsikringsselskaper og kjenner godt til deres strategi og saksbehandling. Ta kontakt med advokatveiledning for en uforpliktende samtale og førstevurdering av saken. Vi bistår i alle klienter over hele landet.

Hva er personforsikring? - skillet mellom skadeforsikring og personforsikring


I forsikringsretten skiller vi mellom skadeforsikring og personforsikring. Når man taler om personforsikringer i det daglige språket, sikter vi gjerne til forsikringer som dekker en persons liv og helse. De fleste av oss tegner personforsikring fordi vi ønsker å sikre oss selv eller våre nærmeste en økonomisk trygghet ved sykdom og ulykker. Med personforsikring i lovens forstand menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Dersom en forsikring skal anses som personforsikring etter loven, må den faller inn under en av de tre kategoriene. Nedenfor finner du liste over de vanligste personforsikringer

Uføreforsikring / ervervsuførhetsforsikring


Ulykkesforsikring

Gruppelivsforsikring / gjeldsforsikring

Barneforsikring

Lisensforsikring / Loss of license

Klagefrist ved avslag på forsikring - bør jeg kontakte advokat?


Dersom selskapet avslår krav om erstatning helt eller delvis under ulykkes-/ sykdomsforsikring er klagefristen 6 måneder fra det tidspunktet du fikk skriftlig melding om avslaget. Forsikrede som ikke overholder klagefristen mister retten til erstatning. Bestemmelsen er materiellrettslig foreldelsesregel og tolkes svært strengt i praksis.


Ta gjerne kontakt med en advokat i advokatveiledning for en uforpliktende samtale i forbindelse med klage på et avslag på personforsikring til forsikringsselskapet.

Avslag på personforsikring - dekkes mine advokatutgifter av selskapet?

Har du fått avslag på personforsikringen, dekkes dine advokatutgifter under din rettshjelpforsikring som du har gjennom hjem - og innboforsikringen. Du må imidlertid betale en liten egenandel. Såfremt vilkårene er oppfylt etter lov om frihjelp, kan du i noen tilfeller få dekket dine advokatutgifter gjennom fri rettshjelp-ordningen. Vi ordner med etablering av rettshjelpsdekning eller søknad til fylkesmannen.

Advokatveiledning orienterer alltid våre klienter om hvordan advokatens salær blir dekket, og advokatkostnader vil ikke bli pådratt uten at du fullt ut er informert.


Ta kontakt med våre advokater som er forsikringseksperter. Vi synes det er hyggelig å bli kontaktet uansett!