De fleste har vel en eller annen gang engasjert en håndverker, enten det er en snekker, rørlegger, elektriker eller annet. Som oftest blir det utført faglig godt arbeid og krevd betaling som står i rimelig forhold til det arbeidet som er utført. De gangene dette ikke er tilfelle kan man fort føle seg maktesløs. Hva gjør jeg nå? Håndverker nekter for eksempel å etterkomme krav om utbedring eller har sendt en uforholdsmessig høy faktura. En god mulighet kan være å ta håndverkersaken inn til Forbrukerrådet.
 

Saksbehandlingen i Forbrukerrådet

Det må sendes inn en klage til Forbrukerrådet. Dette klageskrivet blir et meget viktig dokument i saken. Her bør det redegjøres grundig for sakens faktiske og rettslige sider. Det er videre viktig at kravene fremsettes og dets rettslige grunnlag. Etter at klage er registrert hos Forbrukerrådet, vil det bli oppnevnt en saksbehandler på saken. Det vil bli foretatt mekling per e-post. Forbrukerrådet vil også etterhvert normalt komme med sin konklusjon i saken. Dersom partene ikke aksepterer konklusjonen, kan saken sendes videre til Forbrukertvistutvalget for bindende vedtak. Dersom vedtaket blir rettskraftig, utgjør det tvangsgrunnlag og eventuelle krav kan for eksempel sendes til Namsmannen med begjæring om utlegg.
 

Fordelene med at håndverkersaken føres i Forbrukerrådet

  • All saksbehandling foregår skriftlig
  • Det er ingen gebyrer knyttet til saksbehandlingen
  • Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget har god kompetanse på slike saker
  • Et vedtak i Forbrukertvistutvalget er tvangsgrunnlag om det ikke ankes til tingretten
  • Begge parter får muligheter til å fremskaffe dokumentasjon
  • Man får to særskilte vurderinger av saken sin
  • Man kan ikke bli idømt motpartens saksomkostninger ved tap i Forbrukertvistutvalget
  • Mange saker løses ved mekling i Forbrukerrådet

Advokatbistand med håndverkersak i Forbrukerrådet

Vi vil råde deg til å vurdere advokatbistand med håndverkersak i Forbrukerrådet. Siden hele saksbehandlingen foregår skriftlig, blir det særs viktig at saken anlegges på riktig måte. Det blir viktig å innhente tilstrekkelig bevis og annen dokumentasjon, samt å anføre de riktige juridiske grunnlagene for kravene som fremsettes. En annen god grunn til å vurdere advokatbistand, er at utgiftene til advokat trolig dekkes via din innboforsikring. Dette kalles såkalt rettshjelpsdekning. Forsikringsselskapet dekker normalt 80%, minus en mindre egenandel.
 
Ta gjerne kontakt for gratis førstevurdering av advokat eller advokatfullmektig som jevnlig jobber med håndverkersaker i Forbrukerrådet. Vi kan tilby juridisk bistand i saken din. Vi kan sjekke forsikringsvilkårene dine og ordne med rettshjelpsdekning. Ta kontakt under, så hører du snart fra oss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.