Håndverkertjenesteloven er ufravikelig til fordel for forbrukeren, jf. § 3 (lovdata.no). Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for forbrukeren enn det som følger av lovens bestemmelser. Loven stiller en rekke krav til håndverkere, enten de skal utføre reparasjoner, vedlikeholdsarbeid, installasjoner, ombygging m.m. Første skritt for å fastlegge hvorvidt håndverkeren må anses ansvarlig for de feil som er gjort, er å finne ut om det foreligger en mangel i håndverkertjenestelovens forstand.

Fagmessig utføring

Etter Håndverkertjenesteloven § 5 (lovdata.no) oppstilles det et krav om fagmessig utføring, som omfatter både arbeidet, valg av materialer og deler. Med fagmessig utføring menes at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville finne riktig. Kravet skal vurderes uavhengig av om håndverkeren bruker lærlinger eller ikke har de riktige formelle kvalifikasjonene. Dersom dette kravet ikke anses oppfylt, foreligger det en mangel. Selv om resultatet av det arbeid som er utført vil stå sentralt, kan også en rekke andre omstendigheter være av betydning. En håndverker må også opplyse forbrukeren om relevante forhold rundt oppdraget. Dette gjelder forhold om hvordan tjenesten bør utføres, om den bør gis et annet omfang eller om den er formålstjenlig.

Sikkerhetskrav

Håndverkeren plikter å utføre tjenesten i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. § 6. Bestemmelsen knytter sivilrettslige virkninger til brudd på offentligrettslige sikkerhetskrav. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at dersom det offentlige har funnet det nødvendig å sette visse krav med hensyn til utførelsen av en tjeneste eller resultatet, bør ikke partene seg i mellom gyldig kunne avtale noe annet. Dersom det arbeid forbrukeren har bestilt er i strid med sikkerhetskrav om utførelsen eller resultatet, er det altså håndverkeren som plikter å avstå fra å ta på seg oppdraget. Hvis ikke foreligger det en mangel.

Tilleggsarbeid

Håndverkeren plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid. Med tilleggsarbeid menes i denne forbindelse arbeid utover det som i utgangspunktet utgjør det arbeid håndverkeren har forpliktet seg til å utføre. For at det kan stilles krav om tilleggsarbeid, må det være tale om arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren, typisk ved fare for fysisk skade på person eller eiendom, skal utføres. Brudd på plikten medfører at det foreligger en mangel.

Avtalen

En håndverker vil normalt utføre et oppdrag ut ifra en inngått avtale med en forbruker. Det kan være avtalt et konkret resultat eller hvordan håndverkeren skal utføre jobben. Dersom det foreligger brudd på avtalen, foreligger det en mangel.

Sanksjoner

Dersom det i lovens forstand foreligger en mangel, kan forbrukeren etter gitte vilkår holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning og/eller heve avtalen. I en slik prosess er det avgjørende at man trår riktig frem, blant annet i forhold til reklamasjonsfrister. Vi i Advokatveiledning jobber mye med saker etter håndverkertjenesteloven og bistår både forbrukere og håndverkere. All erfaring tilsier at det er en nødvendighet med bistand fra advokat for at man skal få gjennomslag for de krav man har. Normalt vil 80% av utgiftene til advokatbistand i en tvist som dette dekkes av innboforsikringen din. I tillegg må du betale en egenandel på ca 4000 kr. For at det skal lønne seg å bruke advokat, bør den økonomiske interessen være på mer enn 30.000 kr. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Nenytt kontaktskjemaet nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.