Oppussing er noe de fleste har et forhold til på godt eller vondt. Som oftest blir det heldigvis et tilfredsstillende resultat til slutt, selv om arbeidet kan oppleves som en slitsomt underveis. Det er imidlertid noen ganger at resultatet ikke samsvarer med det som er avtalt når du har brukt håndverkere. Lov om håndverkertjenester for forbrukere regulerer da dine rettigheter (heretter omtalt som «håndverkertjenesteloven»). Kontakt oss gjerne hvis du har en sak som omfattes av håndverketjenesteloven.

Oppussing ikke fagmessig utført


Tjenester som utøves av håndverker ved oppussing skal oppfylle vanlige krav til anvendelighet, utseende, varighet og sikkerhet. Det vil være en mangel hvis håndverkerens prestasjon ikke tilfredsstiller det minstekrav forbrukeren kan stille til resultatet av fagmessig utført arbeid.

Feil som går igjen og som normalt utgjør en mangel, er at håndverkeren har utført arbeid som:

  • Ikke tilfredsstiller offentlige krav
  • Det er benyttet materialer av dårlig kvalitet
  • Det er gitt feilaktige opplysninger fra håndverkeren underveis
  • Kvaliteten på arbeidet er rett og slett ikke er god nok

Hjelp fra advokat med reklamasjon etter oppussing


Hjelp fra advokat kan være viktig på et tidlig stadium dersom det mistenkes at det foreligger en mangel. Det er for det første helt sentralt at det reklameres formriktig og i tide. Manglende reklamasjon vil medføre at du mister alle eventuelle krav mot håndverkeren. I håndverkertjenesteloven § 22 første ledd  (lovdata.no) oppstilles det en relativ reklamasjonsfrist. Det må reklameres skriftlig ovenfor håndverkeren senest «innen rimelig tid» fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Her er det mange skjønnsmessige uttrykk som krever tolking. Hvor lenge er rimelig tid? Det må tas en konkret vurdering, men dersom det blir reklamert innenfor en periode på 2 måneder vil det i utgangspunktet være tilstrekkelig. Det kan ikke utelukkes at lengre tid vil bli akseptert.

Det oppstilles i annet ledd en absolutt reklamasjonsfrist. Reklamasjon uavhengig av når mangel blir oppdaget må skje innen to år etter avslutning av oppdrag med håndverkeren. Det gjelder hvis tjenesten knytter seg til arbeid på ting. Ved oppussingsarbeid på fast eiendom – som er tema her – vil en gjeldende reklamasjonsfrist på 5 år være gjeldende. Det er viktig å merke seg at både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen må være oppfylt av forbrukeren for at han skal kunne gjøre et krav mot en håndverker gjeldende.

Hjelp fra advokat til å ta sak etter oppussing videre


Det må for det første bli klarlagt hvilket krav som skal reises. Det kan dreie seg om tilbakeholdelse av hele eller deler av den avtalte kjøpesum, det kan være et krav om retting av mangelen for håndverkerens regning, prisavslag eller erstatning. Heving av hele tjenesten kan også bli aktuell, men her er terskelen høy. En sak mot håndverker etter oppussing kan tas inn til Forbrukerrådet for avgjørelse av Forbrukertvistutvalget. En avgjørelse her er like bindende som en dom i tingretten og du risikerer ikke på dette stadiet å måtte dekke motpartens kostnader ved et eventuelt tap. Saken kan også tas inn for forliksrådet. Neste skritt er tingretten.

Forsikringsdekning av advokatutgifter ved sak om oppussing


Normalt vil din innboforsikring dekke utgifter til advokat ved sak om oppussing. Vilkårene er stort sett at forsikringstaker må dekke en egenandel på  4 000 kr og 20% av overskytende. Forsikringen tar resten. Det medfører at forbrukere som oftest har mulighet til å få prøvd saken sin uten at kostnadene blir uforholdsmessig store. Den økonomiske interessen i saken bør vær epå minst 30.000 kr om det skal lønne seg å bruke advokat. Vi sjekker alltid opp med forsikringen hvorvidt det foreligger rettshjelpdekning når vi får inn en henvendelse.

Trenger du hjelp fra advokat etter oppussing?


Skriv litt om saken din i kontakskjemaet under. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak. Henvendelser blir besvart innen kort tid og alle henvendelser behandles naturligvis i tråd med streng, lovpålagt taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.