Husleieforhold reguleres av husleieavtalen, og husleieloven. Det er en rekke utfordringer som kan oppstå i kjølevannet av en husleiekontrakt. Det kan være seg mangelfullt vedlikehold eller usaklige oppsigelse av husleieforholdet.

Det er ikke gratis å bruke advokat på alle type husleietvister, men muligheten kan være der. Dersom du blir sagt opp av utleier, og du mener oppsigelsen er urettmessig, kan du ha krav på fri rettshjelp. Forutsetningen er at du tjener under kr 246 000 i brutto årslønn og har formue på under kr 100 000. Forøvrig er det slik at du kan har krav på dekning av advokatutgifter via din innboforsikring dersom det oppstår tvist med utleier. Utfordringen i sistnevnte tilfeller kan være at den økonomiske interessen i saken ikke er stor nok. Selv om du har rettshjelp i saken, må du betale en egenandel på kr 4000. I tillegg kommer 20% av advokatutgiftene forøvrig. Vi hjelper deg å sjekke disse tingene.

Oppsigelse av husleieavtalen

I husleieretteen sondres det mellom tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter. Dersom avtalen ikke er tidsbestemt er den å regne som tidsubestemt. Tidbestemte leieavtaler er ferdig når den bestemte leietiden er over, mens den tidsubestemtet forsetter å løpe. En tidsbestemt leieavtale kan som hovedregel ikke settes kortere enn 3 år.

Krav til saklighet

Det er uproblematisk for leietaker å si opp leieforholdet ved tidsubesmte leieavtaler. Annerledes er det for utleier som både må levere enn formriktig oppsigelse, ha saklig grunn for oppsigelse og det må foreligge rimelig grunn for oppsigelsen. I henhold til husleieloven § 9-5, annet ledd foreligger det saklig grunn i følgende tilfeller:

  • husrommet skal brukes av utleieren selv eller noen som hører til husstanden
  • riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes
  • leieren har misligholdt leieavtalen,
  • det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen

I utgangspunktet ser adgangen ganske snever ut, men det er en del forhold som vil kunne gå inn i «sekkebestemmelsen» til slutt. Annen saklig grunn favner i praksis ganske vidt. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at det foreligger saklig grunn til oppsigelse.

Oppsigelsens rimelighet

Oppsigelsen må for å være lovlig i tillegg være rimelig. Hvor vidt den er det beror på en konkret vurdering i den enkelte sak, basert på en interesseavveining. En oppsigelse kan være saklig, men likevel urimelig. Det kan for eksempel tenkes at leietakeren har et ønske om å bruke utleiearealet selv, men fordi leietakeren har et vesentlig større behov enn utleieren vil det kunne få medføre en avgjørelse i favør av leietakeren.

Prosessen – oppsigelse husleieavtale

Utleier må gi en formriktig oppsigelse av den tidsubestemte leieavtalen, jf. husleieloven § 9-7. Dersom utleier protesterer på denne er faktisk utleier henvist til å ta ut søksmål for å få dom på lovligheten av oppsigelsen. I henhold til hl. § 9-8 må leietaker protestere skriftlig innen en måned etter oppsigelsen. Dersom oppsigelsen ikke er å anse som lovlig, vil den bli satt til side og leieforholdet løper som tidligere. Riktig instans i denne sammenheng er Husleietvistutvalget eller forliksrådet, avhengig av bosted.

Advokatbistand etter oppsigelse husleieavtale

Dersom du tror du kan ha krav på fri rettshjelp bør du ta kontakt med oss. Våre advokater hjelper deg å protestere på oppsigelsen. Du betaler kun en beskjeden egenandel. Dersom du ikke har muligheten til å benytte deg av denne ordningen, blir det en annen vurdering. Har du ikke innboforsikring må du betale alt av advokatugifter selv. Har du innboforsikring vil du kunne få dekket ca 80% av utgiftene, begrenset til din økonomiske interesse i saken. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Benytt vårt kontaktskjema nedenfor eller gå inn via kontakt oss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.