Advokatveiledning.no har kausjon og pengekrav generelt som et av sine arbeidsfelt. Flere av våre advokater kjenner kausjonsinstituttet og bistår klienter som har innsigelser til kausjonsforholdet.

De senere år har det skjedd betydelige endringer når det gjelder kausjon og de krav som stilles. Finansavtaleloven har flere bestemmelser som skal sikre forbruker mot en del fallgruver i forhold til kausjon. Selv om du har kausjonert for et lån, er det ikke sikkert du skal betale for enhver pris. Det kan for eksempel tenkes at det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger om hva en kausjon innebærer eller at det mangler gyldig underskrift på avtalen. Eller skjønte du kanskje ikke hva du skrev under på?

Plikter vedrørende kausjon

Kredittinstitusjonen har plikt til å opplyse om en rekke forhold før avtale om kausjon inngås. Videre plikter banken å gi beskjed om at hovedlånetaker har blitt frarådet, dersom det er tilfellet. En slik tilbakemelding skal gis skriftlig. Det vil naturligvis være forbundet med større risiko å være kausjonist for en person som har blitt frarådet av banken, som for øvrig har en frarådningsplikt i enkelte saker etter nærmere angitte vilkår.

Selve kausjonsavtalen skal være skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse. Er det mangler på dette punkt kan det medføre at avtalen ikke er bindende. Har du først skrevet under på kausjonsavtalen må du følge med på utviklingen til en viss grad. Dersom stilt pant fra hovedlånetaker faller bort, skal du som kausjonist få opplysninger om dette. De fleste lånetakere betaler det de skylder, og heldigvis er det som regel ikke nødvendig å gå på kausjonisten.

Men, dersom det likevel skjer er det også i den sammenheng noen momenter som kan være verdt å tenke over. Banken kan ikke velge å kreve penger fra deg uten å foreta seg noe overfor hovedskyldner. Banken må sørge for at de har grunnlag til å kreve penger fra hovedskyldner gjennom namsmannen. Dersom de allerede har sikret seg denne muligheten kan kravet rettes mot kausjonist når det er sendt beskjed til namsmannen om å finne noe å ta pant i hos hovedskyldner.

Hel eller delvis reduksjon av kausjonsansvar

Kausjonsansvaret kan reduseres eller falle helt bort ved frigivelse av sikkerhet i strid med finanslovens bestemmelser. Det samme gjelder dersom kausjonisten ikke er informert om misligholdet i tilstrekkelig grad. Kredittyter har et strengt varslingsregime å forholde seg til. Her bommer kredittyter i en del tilfeller. Dersom du som kausjonist ikke blir varslet tidsnok om misligholdet er det gode muligheter for å få redusert ansvaret helt eller delvis.

Har du spørsmål omkring kausjon og en følelse av at ikke alt stemmer, kan du kontakte oss for ytterligere veiledning i din sak. Dersom kravet kan bestrides har du ofte krav på dekning av advokatutgiftene gjennom din forsikring. Dette gjelder fortrinnsvis i saken hvor kausjonen ikke har sammenheng med yrke eller erverv. Les mer om forsikringsdekning her. Ta kontakt via vårt skjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.