Erstatning i kontraktsforhold

Det inngås kontraktsforhold hele tiden. Enten du leverer bilen til et verksted eller du du innhenter en takstmann for å taksere boligen, så inngår du et kontraktsforhold til en annen part. Som oftest går alt som det skal og begge parter er fornøyd. Det kan imidlertid også skjære seg, ved at en av partene hevder å ha blitt utsatt for et kontraktsbrudd fra den annen part. Da kan det foreligge krav på erstatning i kontraktsforhold. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål rundt dette eller tror at du har en sak å gå videre med.

Vilkår for erstatning i kontraktsforhold - ansvarsgrunnlag


Det sentrale vilkåret for erstatning i kontraktsforhold er et ansvargrunnlag. Hovedregelen er at det kreves et subjektivt ansvarsgrunnlag (subjektiv skyld). Dette vil normalt være enten såkalt dolus (forsett) eller culpa (uaktsomhet). En må spørre seg om det er noe å bebreide kontraktsparten for kontraktsbruddet. Objektivt ansvarsgrunnlag (ansvar uten skyld) kan tenkes, men da først og fremst i tilfeller der det er gitt noen form for garanti eller tilsikring.

Vilkår for erstatning i kontraktsforhold - økonomisk tap


I erstatningsretten generelt er den klare hovedregel at det er lidt økonomisk tap som kan kreves erstattet. Det må vurderes hvilken økonomisk situasjon konktraktsparten ville vært i om kontraktsbruddet ikke fant sted, i motsetning til situasjonen parten nå er i som følge av kontraktsbruddet. Avviket vil normalt sett samsvare med det økonomiske tapet som er lidt.

Vilkår for erstatning i kontraktsforhold - Adekvat årsakssammenheng


Det må foreligge en årsakssammenheng mellom den uaktsomme eller forsettlige handlingen og det økonomiske tapet parten har lidt. Med adekvat menes det at det må være en viss tilknytning, mulig å forutse. Et tenkt eksempel er et tilfelle hvor en elektriker kobler feil på ledning og det utløser en brann. Hvis dette skjer på en arbeidsplass og det medfører driftsstans, som igjen medfører at virksomheten taper en viktig kunde som de skulle ha møte med akkurat den dagen, så kan en spørre hvor grensen går. Er det adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet virksomheten lider som følge av tap av kunde og feilkoblingen? Her vil det oppstå mange vanskelige grensedragninger.

Advokatbistand og utgifter


Dersom du mener å ha krav på erstatning i kontraktsforhold, kan du sende inn en henvendelse i kontaktskjemaet under. Du får raskt svar fra en spesialisert advokat eller advokatfullmektig. Utgiftene til advokat vil trolig falle innunder innbo- eller husforsikring, alternativt særskilte forsikringer - dette sjekker vi gratis og uforpliktende opp for deg. Normalt dekker forsikringsselskapet 80% av advokatutgiftene, minus en mindre egenandel.