En kontrakt vil ofte inneholde flere forbehold av ulik art. Ikke sjeldent vil det kunne oppstå tvist om rekkevidden av et forbehold. Forbeholdene må tolkes. En rekke omstendigheter kan tas i betraktning i en slik tolkingsprosess. Et prinsipp som det er viktig å være klar over er at risikoen for uklare forbehold i utgangspunktet påhviler den part som har utarbeidet forbeholdet. Dette er likevel bare et moment i den helhetsvurderingen som må foretas.

Ulike typer forbehold

Det finnes en rekke typer forbehold. Utgangspunktet i norsk rett er at det ikke finnes noen formkrav ved inngåelsen eller utformingen av en avtale. Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler, men langt vanskeligere å fastlegge at de faktisk er inngått og innholdet i dem. En type forbehold er de såkalte signeringsforbeholdene. Med signeringsforbehold menes forbehold parter tar mens de er i forhandlinger som innebærer at ingen avtale er bindende før den er undertegnet. Høyesterett har uttalt seg om slike forbehold i Rt. 2004 s. 100. Det uttales her at forbeholdet må være uttrykkelig eller «såpass tydelig at motparten ved vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan forstå at det er stilt vilkår». Det fremgår også av dommen at jo senere ut i forhandlingene signeringsforbeholdet kommer, desto strengere krav må stilles til tydelighet.

Vanskelige avgjørelser

Høyesterett har også avsagt en dom i februar 2014, HR-2014-247-A, hvor tvisten gjaldt et signeringsforbehold. Lagmannsretten avgjorde at kjøper var bundet til avtalen, selv om avtalen ikke var signert. Høyesterett derimot, kom frem til at forbeholdet måtte forstås slik at bindende avtale forutsatte partenes signatur, slik at kjøperen kunne nekte å undertegne avtalen uten nærmere begrunnelse. Dette viser kompleksiteten i tolkingsprosessen som må foretas i en kontrakt.

Ulik oppfatning av et forbehold

Dersom partene har ulik oppfatning av rekkevidden av et forbehold vil det kunne oppstå tvist. Selv om man selv er overbevist om at forbeholdet skal forstås på en måte, kan det ha liten betydning om den andre parten ikke deler den samme oppfatningen. Ofte vil en slik tvist kunne løses om man får juridisk rådgivning. Ta gjerne kontakt. Våre advokater jobber mye med kontraktsrelaterte problemstillinger.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.