Leasing

De siste årene har leasing blitt en meget populært produkt. Spesielt i næringslivet blir leasing brukt mye, men også blant private har leasing fått sitt virkelige inntok de siste årene. Når ting fungerer som det skal, er leasing et flott produkt. Det kan imidlertid ramme hardt i de tilfellene leverandøren svikter, når produktet ikke fungerer som det skal. Hvordan fungerer egentlig leasing i praksis? Vil det være tilfeller hvor det kan være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat? Gjennom denne innføringartikkelen skal vi gi veiledning i noen momenter som kan være greie å ha med seg i bagasjen.
Leasing til glede og besvær

Leasinginstituttet er i utgangspunktet et flott produkt som gir gode muligheter for anskaffelser uten å binde opp kapital. Leasing innebærer som regel at leasingselskapet kjøper en gjenstand fra en leverandør på "bestilling" fra deg som kunde. Når leasingselskapet kjøper gjenstanden overdras alle rettigheter til leasingselskapet. Dvs at leasingselskapet har krav på betalinger fra leasingtakeren. På denne måten er leasingselskapet "banken" som finansierer kjøpet. Parallellen kan trekkes til bilkjøpet, hvor du kjøper bilen hos forhandler, mens finanseringen skjer gjennom banken. Forskjellen er at du formelt sett eier bilen, mens banken har pant i bilen. Ved leasing er leasingselskapet både bank og eier.

Urimelige leasingavtaler?

Det finnes ingen egen leasinglov, og en leasingavtale bygger således på vanlige kontraktsrettslige prinsipper, deriblant vil hensynet til lojalitet i kontraksforholdet og avtaleloven § 36 være sentrale bestemmelser. En avtale skal ikke være urimelig, eller inneha urimelig vilkår. Så lenge begge partene er næringsdrivende skal det imidelrtid mye til før en leasingkontrakt anses å være urimelige. I henhold til rettspraksis har man for eksempel godtatt at leasingselskapene får benytte seg av en såkalt cut - off klausul. Dette innebærer på fagspråket, at leietakeren er avskåret fra å gjøre mangelsinnsigelser gjeldende mot leasingselskapet. I praksis vil dette si at man ikke kan gå til "banken" å klage når det man kjøper er ute av funksjon. Reklamasjonen må fremsettes overfor leverandøren. Dette er meget viktig. Fremsettes reklamasjonen overfor leasingselskapet, men ikke overfor leverandøren, risikerer man at reklamasjonen ikke er rettidig. Følgelig risikerer man å miste retten til å gjøre mangelsinnsigelsen gjeldende. Det er ikke ofte leasingavtaler blir regnet for å være urimelige. Noen eksempler har man, også i relativt fersk rettspraksis.

Utfordringer knyttet til leasingkontrakten?

Flere av advokatene tilknyttet advokatveiledning.no har bred erfaring med leasing, og flere av advokatene har prosedert denne type saker for domstolene. Det er ikke så mange advokater i Norge som kan så mye om leasing. Har du en sak om leasing, tar vi gjerne oppdraget for deg. Skal det være noen hensikt å kontakte advokat, bør kravet være av prinsipiell betydning eller ha en viss økonomisk verdi. Vi sjekker om det er mulighet for dekning av advokatutgiftene, men du må selv være forberedt på å dekke en del. Det er ikke mulig å få fri rettshjelp i saker om leasing.