Fjerne tre på naboens tomt

Ønsker du å fjerne et tre på naboens tomt? Det er ikke nødvendigvis slik at det er umulig å fjerne et tre på naboens tomt. Det skal imidlertid en del til, da eieren av treet også har sine rettigheter. I saker vedrørende fjerning av trær må det blant annet gjøres en konkret vurdering av interessene som taler for og imot å beholde treet, sett opp imot naboretten.

Innhent alltid tillatelse før du fjerner naboens tre

Du må ikke fjerne andres trær uten at du er helt sikkert på at det er gitt tillatelse. Dersom du ønsker å fjerne et tre på naboens tomt bør du ha skriftlig samtykke fra naboen eller i alle tilfeller fremme en skriftlig henvendelse til naboen for å vite hvordan naboen er innstilt i forhold til fjerning av treet. Dersom naboens trær fjernes uten hjemmel og tillatelse, kan det bety at man sitter med et betydelig erstatningsansvar.

Her kan du lese mer om hvordan en av våre klienter ble tilkjent erstatning som følge av ulovlig trefelling.

Forhold mellom naboer reguleres av naboloven

Naboloven regulerer forholdet mellom to naboer. Dette gjelder også i forhold til trær. Naboloven er ikke til for å gi hjemmel for å fjerne tre på naboens tomt nødvendigvis, men på den annen side finnes det en mulighet for å fremsette krav om fjerning av trær.

Etter naboloven er det flere vilkår som må være oppfylt før det kan komme på tale å fjerne et tre fra naboens tomt. Dette går både på avstand og blant annet i hvilken grad treet er til ulempe, og i så fall i hvilken grad. Det er en samlet vurdering som må gjøres, og denne er ikke enkel å gjøre uten inngående kjennskap til jussen i tre-saker. Man må også se på i hvilken grad eieren av treet har interesse i å beholde treet. Både naboloven § 2 og naboloven § 3 kan gi hjemmel for å fjerne trær, men det skal altså en del til.

Les mer om naboloven § 3 her.

Advokatbistand kan lønne seg

I mange tilfeller vil det lønne seg å hyre inn en advokat til å bistå i tvister vedrørende fjerning av trær på naboens tomt.

Konkret vurdering av saken – vi tilbyr gratis førstevurdering

Enten du har mottatt krav om at tre skal fjernes, eller ønsker å fjerne tre på naboens tomt, er du velkommen til å ta kontakt for en vurdering av din sak. Flere av våre advokater har erfaring med behandling av tresaker både utenrettslig og ved rettslig behandling i domstolen.

Vi sjekker om du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat gjennom din forsikring. Bistand fra advokat med god kunnskap og kompetanse øker muligheten for at du får et mest mulig riktig utfall, dine interesser tatt i betraktning. Vi har gode resultater på vegne av våre klienter.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.