Fjerne tre på naboens tomt

Ønsker du å fjerne et tre på naboens tomt? Da bør du lese videre. I saker om fjerning av trær må det blant annet gjøres en konkret vurdering av interessene som taler for og imot å beholde treet, sett opp imot naboretten. Det er ikke nødvendigvis slik at det er umulig å fjerne et tre på naboens tomt. Det skal imidlertid en del til, da eieren av treet også har sine rettigheter.

I advokatveiledning.no har vi veiledet innenfor naboretten i flere år. Advokatene bak artiklene kan også tilby bistand i din sak etter nærmere avtale

Naboens trær

Man skal være varsom med å fjerne trær uten at man er helt sikkert på at det er gitt tillatelse. Dersom du ønsker å fjerne et tre på naboens tomt bør du ha skriftlig samtykke fra naboen eller i alle tilfeller fremme en skriftlig henvendelse til naboen for å vite hvordan naboen er innstilt i forhold til fjerning av treet. Dersom naboens trær fjernes uten hjemmel og tillatelse, kan det bety at man sitter med et betydelig erstatningsansvar.

Loven om å fjere tre på naboens tomt

Naboloven regulerer forholdet mellom to naboer. Dette gjelder også i forhold til trær. Naboloven er ikke til for å gi hjemmel for å fjerne tre på naboens tomt nødvendigvis, men på den annen side finnes det en mulighet for å fremsette krav om fjerning av trær. Etter naboloven er det flere vilkår som må være oppfylt før det kan komme på tale å fjerne et tre fra naboens tomt. Dette går både på avstand og blant annet i hvilken grad treet er til ulempe, og i så fall i hvilken grad. Det er en samlet vurdering som må gjøres, og denne er ikke enkel å gjøre uten inngående kjennskap til jussen i tre-saker. Man må også se på i hvilken grad eieren av treet har interesse i å beholde treet. Både naboloven § 2 og naboloven § 3 kan gi hjemmel for å fjerne trær, men det skal altså en del til.

Konkret vurdering av saken - gratis førstevurdering

Enten du har mottatt krav om at tre skal fjernes, eller ønsker å fjerne tre på naboens tomt, er du velkommen til å ta kontakt for en vurdering av din sak. Flere av våre advokater har erfaring med behandling av tresaker både utenrettslig og ved rettslig behandling i domstolen. Vi sjekker om du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat gjennom din forsikring. Send oss en henvendelse med beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet nedenfor. Bistand fra advokat med god kunnskap og kompetanse øker muligheten for at du får et mest mulig riktig utfall, dine interesser tatt i betraktning. Vi har gode resultater på vegne av våre klienter.