Når det gjelder trær og trefelling er det særlig naboloven § 3 som er aktuell, men dette er en bestemmelse som ofte misforstås. Hva skal til for at man kan kreve at et tre på naboens tomt skal felles? Hva ligger det egentlig i ordlyden "skade eller særlig ulempe"? Denne artikkelen inneholder noen viktige kommentarer og forklarer naboloven § 3 litt nærmere.

Naboloven § 3 lyder som følger:

«Er det ikkje nemndande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande tre som grannen har krav på å få bort etter § 10. jfr. § 2».

Det holder ikke å ville ha mer sol og mindre løv

Kommentar til bestemmelsen: Det skal mer til enn såkalte bagatellmessige forhold til for at trær på nabotomten kan kreves fjernet. Det er etter rettspraksis ikke nok at man ønsker noe mer sollys eller at det kommer løv og annet avfall fra treet.

Vilkåret er videre at treet er til skade eller ulempe

Det er vedkommende nabo som ønsker å fjerne treet som har bevist byrden for at treet er til skade eller ulempe for ham eller henne. Skade eller ulempe som kan føre til at treet bør fjernes er særlig dersom treet kan velte og gjøre skade. Dette er i seg selv en potensiell skade som kan sies å være en ulempe for naboen, selv før treet faktisk har ført til noen skade.

Videre er det en vurdering av hvilken interesse og hva som ligger til grunn for vedkommede som har treet på sin tomt, og derved om treet skal bli stående. Dette påligger det treets eier å kunne dokumentere. Imidlertid følger det av rettspraksis at det ikke skal særlig mye til dersom treets eier ønsker å ha det stående. Når det gjelder høyden på treet mot nabotomten følger det av naboloven § 3 at et tre ikke skal stå nærmere hus, hage, tun etc. enn en tredjedel av høyden på treet.

Det skal således endel til for at et tre kan kreves fjernet. Likevel er det flere saker der retten har kommet til at kravene i naboloven § 3 er oppfylt og treet eller trær må fjernes.

Vi bistår ved nabotvister og tresaker

Våre advokater arbeider mye med nabotvister og herunder tresaker. Dersom du lurer på om du har en sak – ta gjerne kontakt med oss for en første uforpliktende vurdering av om du har en sak å gå videre med. Du vil ofte kunne ha krav på dekning av advokatutgfiter over en ad dine forsikringer. Dette sjekker vi for deg, helt gratis.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.