Naborett – Trær som tar utsikt

Grannelova/naboloven

Grannelova er en egen lov for naboforhold. For saker som gjelder trær og utsikt finnes det en egen paragraf som gjelder trær, granneloven § 3. I tillegg gjelder den generelle regelen om naboforhold i § 2.

Tålegrense – hva slags trær må du som nabo tåle?

Selv om man som eier av egen tomt har en råderett, så gjelder det visse begrensninger. Det man gjør på egen eiendom kan få konsekvenser for naboene. Denne grensen for hva naboene må akseptere kan betegnes som «tålegrensen».

Etter grannelova § 2 så skal ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som «urimelig» eller «uturvande» er til «skade» eller «ulempe» for naboeiendommen.

Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

Dette er juridiske begreper som det kan være en fordel å utdype.

«uturvande» er et begrep som med andre ord kan kalles sjikanetilfeller. Dersom naboen setter opp et tre eller en høy vegg mot din eiendom uten noe annet formål enn å plage deg som nabo kan dette være et slikt tilfelle. Her vurderes det om formålet bak naboens tiltak er fornuftig.

«urimelig» er et begrep som innholdet av må fastlegges etter en konkret vurdering. Et tre kan ha en viss ulempe for deg som nabo, men ulempen må være av en viss grad som gjør at treets plassering når opp til terskelen for å være «urimelig». Om denne tålegrensen er nådd vurderes ut fra flere momenter. Dette innebærer:

  • Hva som er vanlig i området
  • Om tilfellet er verre enn det som pleier å følge av vanlige driftsmåter på slike stedet
  • Hva som er teknisk og økonomisk mulig for å unngå eller redusere skaden eller ulempen.

Naturmangfoldet

Det kan være greit å vite at tretypen og kvaliteter ved treet kan være et hinder for hva du kan kreve at skal bli gjort. Det er lovfestet at naturmangfoldet på stedet skal hensyntas. Dersom det høye treet som sperrer for utsikten er verneverdig, eksempelvis på grunn av alderen eller en spesiell sort, så kan det være vanskeligere å få gjennomslag for kravene dine.

Treets plassering på nabotomten

Nabolovens egne trebestemmelse § 3 oppstiller et utgangspunkt for hvor langt unna tomtegrensen treet burde stå. Dersom det ikke er av stor betydning for eieren eller naturmangfoldet, så skal ikke et tre som er til skade eller særlig ulempe for deg som nabo plasseres nærere din eiendom enn en tredjedel av trehøyden.

Felling eller beskjæring av treet

Dersom de ovenfornevnte vilkårene om «skade» eller «ulempe» som er «urimelig» eller «uturvande» er oppfylt kan du som nabo kreve at det blir gjort tiltak i samsvar med grannelova § 10. Rettingen skal eksempelvis gjøre at deler av treet blir beskåret til det punktet at treet ikke lenger er til skade eller ulempe.

For å unngå rettstvister er det klokt å avtale hvilke tiltak som skal utføres og omfanget av tiltakene.

Selv om ikke vilkårene etter grannelova/ naboloven er oppfylt så kan du og naboen avtale å beskjære eller felle trær. Loven er først og fremst aktuelt der dere ikke oppnår enighet om hvilke tiltak som skal iverksettes.

Har du en nabosak du ønsker advokaten skal vurdere?

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.