Trær som tar sol

Gode solforhold kan ha stor betydning for en eiendom. Naboloven gir deg muligheter for å få naboen til både å beskjære og felle trær. For at du kan kreve dette er det noen vilkår som må være oppfylt, og disse blir forklart i denne artikkelen.

Et treet til «skade» eller særlig ulempe»?

Kravene som følger av grannelova § 3 er at treet må være til «skade» eller «særlig ulempe».

Et tre som hindrer soltilførsel på eiendommen er normalt ikke til skade, men kan være en ulempe. Loven krever at denne ulempen må være «særlig», noe som gjør at det skal en del til, og ikke ethvert tre som tar sol er en slik «særlig ulempe».

I en sak fra lagmannsretten (LB-2011-175583) ble det uttalt at ulempen må være kvalifisert. Saken omhandlet flere trær. For det ene kastanjetreet kom retten til at treet bare kastet en skygge over plenen i et begrenset tidsrom. Dermed var det ikke snakk om en «særlig ulempe».

Lønnetreet i saken hadde derimot en størrelse som gjorde at det stengte for sollyset i ca. to timer midt på dagen. Her vektla retten at det var sol andre steder på tomten i det tidsrommet, og at det resten av dagen ikke ble skygg på grunn av lønnetreet. Heller ikke lønnetreet utgjorde dermed en ulempe som var kvalifisert nok til å bli betegnet som en «særlig ulempe».

Betydning av treet for eieren

Loven sier at treet kan være «nemnande om å gjera» for eieren. Dette vil si at treet har en betydning for eieren. Her er det ikke eierens subjektive vurdering som avgjør, men det må være saklige og objektive grunner for å bevare treet.  Konsekvensen av at treet har en slik betydning er at det kan bli stående selv om det medfører ulemper for naboens solforhold.

I en sak fra lagmannsretten (RG 2013 s.65) kom retten til at et 80 år gammelt tre hadde en kulturhistorisk interesse. Dette oppfylte kravet til å være et saklig krav, og lovens vilkår om at treet hadde betydning for eieren var oppfylt.

Treets betydning for naturmangfoldet

Treet kan i seg selv være viktig for det biologiske mangfoldet i området. Dette gjelder spesielt for sjeldne arter og eldre trær. I saker for retten kan det være aktuelt å få en sakkyndig til å vurdere treets betydning for naturmangfoldet. Dette kan gjøre at treet må bli stående på tross av at det treet skjermer for gode solforhold.

Felle eller beskjære treet

Når treet som tar sol blir en ulempe for deg som nabo, og grannelovas krav i §§ 2og 3 er oppfylte, så kan du kreve retting etter lovens § 10. Retting omfatter at treet må beskjæres slik at det ikke lenger er en ulempe eller at treet kan felles.

Dekning av nabo saker

Din boligforsikring har rettshjelpsdekning som dekker advokatbistand i nabosaker med 80%. Austin Lyngmyr har spisskompetanse på nabosaker og vurderer gratis om du har en sak å gå videre med. Ta kontakt med oss i dag og få din vurdering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.