I vår- og sommerhalvåret er det mange som opplever at trær blir felt ulovlig på sin eiendom. Ulovlig felling av trær er når eieren ikke har samtykket og det heller ikke foreligger et annet rettslig grunnlag, for eksempel en rettskraftig dom.

1. Dokumenter hva som har skjedd. Hvem felte trærne?

 

2. Finn ut hva det vil det koste å utbedre skaden

Ulovlig felling av trær – utmåling av erstatning. Når trær er felt ulovlig skal det ytes en erstatning for hva rimelig og nødvendig gjenoppretning koster. I RG-2008-283 ble følgende uttalt:

«lagmannsretten legger til grunn at erstatningen bør fastsettes ut fra hva som må anses som nødvendige kostnader til rimelige utbedringstiltak. Spørsmålet er hva som ligger i dette og må baseres på en konkret totalvurdering, hvor det blant annet må ses hen til treets betydning, hva som oppnås ved mulige utbedringstiltak, kostnadene ved slike tiltak og generelle rimelighetsbetraktninger herunder graden av skyld på skadevolders side.»

3. Kontakt advokat

Våre advokater i Advokatveiledning har løpende kontakt med fagpersoner på trær, slik at riktig erstatning kan bli utmålt. I samtlige saker Advokatveiledning har hatt om ulovlig felling av trær har sakene ført frem og gitt erstatning. Utgifter til advokat dekkes av rettshjelpsforsikringen eller av motpart. Under forsikringen på eiendommen ligger det en rettshjelpsforsikring som dekker nesten 80% av utgiftene til advokat.

Vår klient i Valdres fikk 150 000 kr i erstatning

En av mange saker våre advokater i Advokatveiledning har ført, er fra Valdres Tingrett. Saksforholdet var at det var felt 5 grantrær på rundt 14 meter og 4 mindre trær. I rettsforlik i denne saken fikk vår klient kr 150 000 i erstatning for ulovlig felling av trær. Saker kan også la seg løse i form av forlik.

Utgifter til advokat dekkes av rettshjelpsforsikringen eller av motpart.

Under forsikringen på eiendommen ligger det en rettshjelpsforsikring som dekker nesten 80% av utgiftene til advokat. Har du en sak om ulovlig felling av trær – ta kontakt med våre eiendomsadvokater i Advokatveiledning.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.