Namsmannen- begjæring om utlegg

Namsmyndigheten er en offentlig betegnelse på tvangsmyndighetene i Norge. Den myndigheten namsmannen har er delegert ned til namsfullmektiger, som blant annet sørger for sakbehandling omkring begjæring om utlegg, utlevering og utkastelse. Namsmannens handlinger og arbeidsoppgaver er hjemlet i tvangsfullbyrdelsesloven. Flere av advokatene tilknyttet advokatveiledning.no har erfaring med pengekrav og har også bakgrunn for namsmyndigheten eller tilsvarende fra det privat næringsliv.
Mislighold

Dersom du har misligholdt et pengekrav vil ofte namsmannen komme på banen, fordi kreditor er henvist til å be namsmannen om bistand dersom kravet ikke dekkes på annet vis. Kreditors tiltak kalles begjæring om utlegg og fordrer av at man har et tvangsgrunnlag. Dette kan for eksempel være en dom fra forliksrådet eller en faktura som ikke er motsagt.

Prosessen

Når kravet er misligholdt og begjæring om utlegg er sendt, vil det bli avholdt en såkalt utleggsforretning. Namsmanen undersøker om det finnes noe å ta utlegg i, som regel lønn, trygd eller fast eiendom.

Tvangsgrunnlaget

I de tilfellene man står overfor en sak hvor det sendes begjæring om utlegg med en dom som tvangsgrunnlag, vil det være vanskelig å komme med innsigelser til tvangsgrunnlaget. Dersom det imidlertid viser seg at det foreligger et særlig tvangsgrunnlag, stiller det seg annerledes. Et særlig tvangsgrunnlag danner også grunnlag for begjæring om utlegg, men skyldneren har alle sine innsigelser i behold. Dersom for eksempel tvangsgrunnlaget er et gjeldsbrev, og dette gjeldsbrevet er forfalsket, vil det være mulig å klage på kravets grunnlag selv om utleggsforretning er avholdt. Man må imidlertid være på hugget, da passivitet vil kunne medføre en form for ansvarserkjennelse.

Advokatbistand

Dersom du har blitt utsatt for en urettmessig tvangsprosess kan våre advokater bistå. Dersom kravets grunnlag ikke er riktig, vil du kunne ha krav på rettshjelpsdekning gjennom en av dine forsikringer. Alternativt må du betale av egen lomme. Ta kontakt for å få en nærmere vurdering fra en av våre advokater.