Erstatning ved personskade

VEILEDNING VED PERSONSKADEERSTATNING

- advokatveiledning.no tilbyr ekspertise på personskade -

- advokatbistand uansett bosted -

- GRATIS førstevurdering -

Har du blitt utsatt for personskade kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har. Det finnes forskjellige typer personskader og det kan være vanskelig å finne ut hvem du skal henvende deg til og hva slags papirer du skal fremskaffe for å fremme krav om erstatning ved personskade. Advokatveiledning har gjennom flere artikler skrevet om forskjellige områder der det typisk er aktuelt å fremme krav om erstatning ved personskader.

Ønsker du en uforpliktende vurdering av din sak er du velkommen til å ta kontakt. Da kan vi sjekke om du har krav på erstatning ved personskade, herunder bistå deg med utmålingsbiten.

Noen sakstyper for erstatning ved personskade - trykk gjerne på linken for mer konkret info:

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Forsørgertapserstatning

Advokatveiledning har advokater som sitter på nøkkelkompetanse på personskade og er spesialister på dette feltet. Vi har lang erfaring med personskadeerstatning og tilbyr gratis vurdering i alle saker hvor det kan være mulig med erstatning ved personskade. Våre advokater bistår i alle typer personskader og har klienter over hele landet. Advokatutgifter ved personskade dekkes normalt av forsikringsselskapet eller det offentlige.

Du risikerer normalt ikke kostnader ved å bruke advokat i personskadesaker. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.

DIN RETT TIL ERSTATNING VED PERSONSKADE - VILKÅRENE FOR ERSTATNING VED PERSONSKADE


For at du skal ha krav på erstatning ved personskade må det foreligge et ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng. Dersom vilkårene for erstatning foreligger har du krav på erstatning ved personskade.

1. Ansvarsgrunnlag

For at det skal foreligge erstatningsplikt for ansvarlig skadevolder må det foreligge et rettslig grunnlag som pålegger han et erstatningsansvar. Dette er det vi sikter til når vi snakker om ansvarsgrunnlag. I saker som gjelder erstatning ved trafikkulykker følger ansvarsgrunnlaget av bilansvarsloven som pålegger et objektivt ansvar for skader som bilen volder. Erstatning ved yrkesskade reguleres ansvarsgrunnlaget av yrkesskadeforsikringsloven. Hvis det ikke foreligger noe lovfestet ansvarsgrunnlag, gjelder den alminnelige regel om skyldansvar. Skadevolder må ha vært uaktsom eller handlet fortsettlig (handlet med viten og vilje) for at han/hun skal bli erstatningsansvarlig overfor skadelidte for dennes tap etter skadene.


2. Årsakssammenheng

Det må foreligge årsakssammenheng - så vel faktisk som rettslig - mellom den skadevoldende handling (arbeidsulykken, trafikkulykken osv) og skaden / det økonomiske tapet som skadelidte lider. Videre er det slik at skaden må være "påregnelig" som følge av den skadevoldende handling. Det er ofte spørsmål om årsakssammenheng som er tvisten i personskadesaker. Bl.a. kan det være uenighet om skaden du er påført er forårsaket av yrkesskaden eller andre forhold som for eksempel tidligere skader eller sykdommer.

3. Økonomisk tap

Det må foreligge et økonomisk tap. Skadelidte har bevisbyrden og må sannsynliggjøre sitt tap. Her er det mange som misforstår. Det er ikke krav om at skadelidte må dokumentere tapet sitt, det er tilstrekkelig at han / hun har sannsynliggjort at det foreligger et økonomisk tap.

Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt og motparten har erkjent ansvar i saken. Blir det neste spørsmålet hvilke tapsposter som erstattes og hvor høy erstatningen blir (erstatningsutmålingen).

ERSTATNINGSUTMÅLING VED PERSONSKADE - ERSTATNINGSPOSTENE


Erstatningen ved personskade utmåles som regel etter den alminnelige erstatningsretten. Du har som hovedregel krav på å få dekket lidt og fremtidig inntektstap og utgifter. I tillegg dekkes tapt livsutfoldelse (ménerstatning). Etterlatte har krav på forsørgertapserstatning dersom skadelidte dør. Les nærmere om erstatningspostene i artikkelen erstatningsutmåling ved personskade.

ERSTATNING VED PERSONSKADE - KRAV PÅ Å FÅ DEKKET UTGIFTER TIL ADVOKAT


Det er mange som ikke tør å ta kontakt med en advokat ved personskade fordi man er redd for at dette vil medføre store kostnader.

Realiteten er at advokatutgifter i saker som gjelder erstatning ved personskader som hovedregel dekkes av forsikringsselskapet eller det offentlige.

Du vil hele tiden bli orientert om hvordan omkostninger og utgifter til advokat blir dekket, og vesentlig omkostningsansvar vil ikke bli pådratt uten at du fullt ut er informert.

Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp i saker som gjelder erstatning ved personskader
Dersom du kommer i tvist med forsikringsselskapet eller NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) vil retthjelpsforsikringen du har gjennom din innbo - og hjemforsikring kunne dekke dine advokatutgifter. Du må betale en egenandel og forsikringsselskapet dekker hele 80 % av dine advokatutgifter. Du kan i noen tilfeller også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder erstatning ved personskader dersom du oppfyller vilkårene etter lov om fri rettshjelp.

Vi sjekker alltid om våre klienter har krav på rettshjelpforsikring eller fri rettshjelp.

Bistandsadvokat i saker som gjelder erstatning ved personskader

Er du fornærmede i straffesaker kan du få oppnevnt en bistandsadvokat. Det offentlige vil da dekke dine advokatutgifter fullt ut.

ERSTATNING VED PERSONSKADE - ER DU MISFORNØYD ELLER FØLER DEG MAKTESLØS SOM SKADELIDTE I PERSONSKADESAKEN?


Erstatning ved personskade kan til tider være komplekse og vanskelige. Våre erfaringer viser at det alltid er lønnsomt å ha en personskadeadvokat. Vi har advokater som er spesialister på erstatning ved personskade. Som regel er motparten i saker som gjelder erstatning ved personskader representert ved en advokat eller juridisk saksbehandler. Du møter en ressurssterk motpart. Det er derfor viktig at du også har juridiske rådgivere som kan bistå deg.

Ta kontakt med våre personskadeadvokater for en uforpliktende samtale og førstevurdering av saken. Advokatveiledning har advokater som sitter på nøkkelkompetanse på personskade og er spesialister på dette feltet. Våre advokater bistår i alle typer personskader og har klienter over hele landet.