Mistanke om fusk på eksamen eller andre prøver

Vi har erfaring med disse sakene, og vi bistår deg gjerne. Å få beskjed om mistanke om fusk er for mange en krise. Det skjønner vi som jobber med denne type saker. Vår oppgave som advokat i disse sakene, er ikke å fatte vedtak i saken. Vår oppgave er å ivareta studentens interesser. Når du likevel har krav på gratis advokatbistand, er det ingen grunn til at du skal stå oppi dette alene. Mistanke om juks er, forståelig nok, for mange en påkjenning. Vi har naturligvis taushetsplikt.
Dersom du er mistenkt for forsøk på fusk eller fusk på eksamen eller tilsvarende prøver, har du altså krav på advokatbistand. Skolene har noe forskjellig praksis omkring når skolen dekker advokatutgifter. Før du kontakter oss, må vi derfor anmode om at du kontakter skolen for å få skriftlig dokumentasjon på at skolen dekker advokatugiftene. Det vil alltid være slik at skolen enten frafaller mistanken eller at advokatugiftene dekkes, før eller siden. Du må derfor bringe klarhet i når dekningen inntrer. Dette kan enktelt gjøres ved å sende en epost til vedkommende kontaktperson på skolen. Få vedkommende til å klart angi når skolen dekker advokatutgiftene.

Mistanke om fusk på eksamen - advokatveiledning gir visshet om at reglene følges


Det å la seg bistå av advokat i en slik sak er en ordning som skaper mer balanse mellom partene. Skolen sitter ofte med et bredt panel og utreder saken og kommer frem til sine konklusjoner. Studenten kan nok på sin side bli litt alene. Det er ikke nødvendig å stå alene i en sak om mistanke om juks på eksamen når du likevel har krav på gratis advokatbistand. Studenten selv blir hørt, men situasjonen kan være både krevende og føles urettferdig. Det kan derfor alltid være fornuftig å la seg bistå av advokat ved mistanke om juks på eksamen. Advokaten vil bidra med opplysning av saken og sørge for at man ikke blir utsatt for en juridisk urettferdig og feil prosess.

Mistanke om fusk - krav til klar sannsynlighetsovervekt - ikke nok med vage bevis


Alle studenter må nøye sette seg inn i reglene for å unngå mistanke om forsøk på fusk eller fusk. Dersom en tråkker feil er det lett at mistanken henger over en. Det skal imidlertid en del til å kunne konstatere forsøk på fusk eller fusk. Det holder ikke at du har vært litt uforsiktig. Beviskravet tilsier at et skal være klar sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at det må være bevist at det er betydelig mer sannsynlig at studenten har forsøkt å fuske eller har fusket, enn det motsatte tilfelle. Dersom det bare er 50% sannsynlig at studenten har jukset, skal vedkommende frifinnes. Samtidig trenger ikke universitetet å være 100% sikre på at forsøk på juks eller juks har funnet sted, slik det tilnærmet er for dommerne i straffesaker.

Opptreden må har vært grovt klanderverdig


Kan det føres bevis som innebærer en klar sannsynlighet for fusk er det likevel ikke nok. Studenten skal i tillegg, som et minimum, har utvist en handling som i stor grad har vist seg å være klanderverdig. Studenten burde i stor grad ha skjønt at deres handlinger har utførte trakk i retning av forsøk på fusk eller fusk. Dette kalles subjektiv skyld. Dersom slik subjektiv skyld mangler, kan studenten heller ikke tas for juks. Den som unnskyldelig setter seg i en situasjon som er forenlig med juks vil kunne bli frikjent.

Ved mistanke om fusk på eksamen: kontakt advokat, det er gratis


Våre advokater har vurdert flere saker hvor studenten har vært under mistanke om forsøk på fusk eller forsøk på fusk på eksamen. Det er ikke vår oppgave å moralisere eller fatte vedtak i saken. Våre advokater skal sørge for at studenten blir hørt i tilstrekkelig grad, og at skolens bevis og vurderinger blir gjenstand for en nøye granskning. Dette gir deg som student en bedre ivaretatt rettsikkerhet, enn dersom det ikke er advokat på saken. Det er også viktig at du får en advokat som har vært borti disse sakene før, og en advokat som viser interesse for din situasjon. Det har vi tatt innover oss.

Nylig vant vi frem i en sak hvor studenten var mistenkt for å har kopiert en semesteroppgave, eller å ha samarbeidet ulovlig med en medstudent. Dette var ved UiO. Programmet Ephorus hadde avslørt stor likhet mellom studentenes oppgaver. Ved nitidig gjennomgang av saken, fra en av våre advokater, ble det avdekket at vår klient hadde blitt utsatt for en handling der en medstudent hadde gått inn på pc'en og kopiert over oppgaven. Før møte i klagenemnda valgte medstudenten å tilstå og vår klient kunne la sjokket legge seg og fortsette studiet. Som sagt er ikke vi dommere i disse sakene. Vi er advokaten som skal være støttespiller og ivareta studentens interesser. Ta kontakt via vårt kontaktskjema. Uansett hvordan saken ligger an har du krav på en rettferdig behandling utifra gjeldende lover og regler. Vi hjelper deg.

Advokat Lyngmyr har hovedansvaret for disse sakene, og han kan eventuelt kontaktes på tlf 406 21 188, dersom du foretrekker telefon eller sms.


Vi hjelper også til med andre type skolesaker. Ta kontakt, så sjekker vi hva som kan gjøres. Den første henvendelsen er uansett gratis.