Oppreisning voldsoffer

Utsatt for vold i en eller annen form? Vi kan hjelpe deg. Blant annet med voldsoffererstatning, sak mot gjerningsmannen, bistand i straffesak osv. Vi blir sammen enige om hvordan bistand du trenger. Vi har streng taushetsplikt og behandler alle saker med stor diskresjon. Gjennom denne artikkelen gir vi noe veiledning i oppreisningserstatning for den som har vært utsatt for vold. Det er flere type erstatningsposter. Ta gjerne kontakt om du lurer på om du har en sak.

Normalt kreves det et økonomisk tap for å få tilkjent erstatning. Erstatningsposten "oppreisning" er imidlertid ment å dekke ikke-økonomisk tap. Det følger av § 6 i voldsoffererstatningsloven at skadelidte kan tilkjennes oppreisning av Kontoret for Voldsoffererstatning. Det er tenkt å skulle innebære en symbolsk økonomisk godtgjørelse for de lidelsene som den skadevoldende handlingen har påført skadelidte. Med andre ord er det tale om en såkalt erstatning for "tort og svie".

Begrunnelsen


Høyesterett har uttalt seg om begrunnelsen bak oppreisning. I Rt. 2008 s. 65 uttales det at "selv om oppreisning også er preventivt og pønalt begrunnet, er formålet med oppreisning først og fremst å gi fornærmede kompensasjon for den påførte skade eller krenkelse.".

Hva kreves?


Det kan spørres om det stilles noen krav til alvorligheten av den straffbare handlingen man er utsatt for. Det er lett å tenke at oppreisning kun er forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. Selv om det kreves særlige grunner, kan f.eks. trusler være tilstrekkelig. I ENV-2010-100 ble en søker tilkjent
kr 30 000 i oppreisning for trusler over lengre tid, deriblant trusler om drap.

Fri rettshjelp


Ved søknad om voldsoffererstatning kan man få dekket alle utgifter til advokat via loven om fri rettshjelp dersom man oppfyller visse økonomiske vilkår. Vi kan sjekke ut dette for deg. Vi kan også kunne representere deg som bistandsadvokat. Ta gjerne kontakt med oss. Våre advokater jobber jevnlig med slike saker. Alle henvendelser behandles selvsagt konfidensielt og i tråd med den lovpålagte taushetsplikt.

Advokatbistand


Tror du at du kan ha en sak? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi veileder deg i riktig retning uansett hva saken gjelder. Vi er vant til å håndtere mennesker i en krevende situasjon. Vi har streng taushetsplikt.