Rett til voldsoffererstatning

Rett til voldsoffererstatning reguleres av voldsofferstatningsloven (lovdata.no).

Den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven her.

I praksis betyr dette blant annet seksualforbrytelser, trusler, vold, frihetsberøvelse og ran.

Det er et vilkår at forholdet anmeldes. Videre må man svare bekreftende dersom politiet spør om man krever erstatning og om man ønsker gjerningspersonen straffet. I praksis vil du motta et brev fra politiet på dette.

Søknad om voldsoffererstatning – Søknadsskjema og tidsfrist

Voldsoffererstatning tilkjennes etter søknad på eget skjema til Kontoret for Voldsoffererstatning. Søknaden må som hovedregel være fremsatt innen 3 år fra skadedato.

Søknadskjema for erstatning finner du her (voldsoffererstatning.no) –>

Det vanlige er at man fremsetter krav om erstatning i anledning straffesaken. Eventuell dokumentasjon og spesifikasjon av kravet må inngis ca. 14 dager før straffesaken starter.

Hvilken bistandsadvokat du vil ha er valgfritt

I noen saker har du som fornærmede i straffesaker krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet ved familievold , seksuelle overgrep og voldsofre dersom skaden er betydelig. Bistandsadvokaten vil følge opp fornærmedes erstatningskrav, og samtidig også bistå fornærmede under avhør og være tilstede under straffesaken. Du kan fritt velge hvilken bistandsadvokat du vil, og advokatutgifter dekkes av staten.

Hva kan jeg kreve av erstatning ved voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning utmåles etter den alminnelige erstatningsretten. Har du blitt påført personskade har du krav på å få dekket tapt arbeidsinntekt, påførte utgifter og ménerstatning. Erstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap. Etterlatte av voldsofre har krav på forsørgertapserstatning.

Dokumentasjonen er svært viktig

I forbindelse med erstatningsoppgjøret er det viktig å kunne dokumentere tapet i størst mulig grad. Det er ikke uvanlig at voldsofferkontoret eller retten nekter deg din rett til erstatning fordi du ikke kan dokumentere ditt økonomiske tap. Voldsoffererstatning kan være komplisert og krevende. Det er derfor ikke så rart dersom du synes dette er vanskelig. Trenger du veiledning i erstatningsoppgjøret, vil vi veilede deg i forhold til hvilke dokumenter og papirer du trenger for å dokumentere ditt økonomiske tap.

Når skal jeg kontakte advokat ved voldsoffererstatning?

Advokatveiledning anbefaler at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Ved å rådføre deg med våre advokater vil du få informasjon om dine juridiske rettigheter. En slik forespørsel er uforpliktende.
Er du i det minste i tvil om noe rundt voldsoffererstatning, er vår anbefaling at du søker juridisk bistand!

Advokatutgifter til juridisk bistand

Ved søknad om voldsoffererstatning kan man få dekket utgifter til advokat via loven om fri rettshjelp dersom man oppfyller visse økonomiske vilkår. Vi kan sjekke ut dette for deg. Vi kan også kunne representere deg som bistandsadvokat.

Dersom du trenger juridisk bistand kan du ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering av saken. Våre advokater bistår klienter over hele landet.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.