Rett til voldsoffererstatning

Har du behov for advokat i forbindelse med voldsoffererstatning? Advokatveiledning har advokater som arbeider som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, og som sitter på nøkkelkompetanse på personskade. Våre advokater vil både kunne ivareta fornærmedes interesser, mens etterforskningen mot gjerningspersonen pågår og under straffesaken – i tillegg til erstatningskravet mot gjerningspersonen eller staten ved voldsofferkontoret. Vi tilbyr advokathjelp i alle typer voldsoffererstatningssaker og bistår klienter over hele landet.

Rett til voldsoffererstatning reguleres av voldsofferstatningsloven av 20 april 2001. Den som er påført en personskade som følge av en forsettelig legemskrenking eller en annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, vil kunne ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Det samme gjelder etterlatte etter et voldsoffer. I praksis betyr dette blant annet seksualforbrytelser, trusler, vold, frihetsberøvelse og ran.

Det er et vilkår at forholdet anmeldes. Videre må man svare bekreftende dersom politiet spør om man krever erstatning og om man ønsker gjerningspersonen straffet. I praksis vil du motta et brev fra politiet på dette.

Søknad om voldsoffererstatning – Søknadsskjema og tidsfrist

Voldsoffererstatning tilkjennes etter søknad på eget skjema til Kontoret for Voldsoffererstatning. Søknaden må som hovedregel være fremsatt innen 3 år fra skadedato.

Søknad om voldsoffererstatning kan du finne her. Dersom du usikker eller synes det er vanskelig å fylle ut søknad om voldsoffererstatning, kan du kontakte oss. Vi veileder deg gratis gjennom søknaden om voldsoffererstatning og hjelper deg med hvilken dokumentasjon og papirer du skal sende med.

Det vanlige er at man fremsetter krav om erstatning i anledning straffesaken. Eventuell dokumentasjon og spesifikasjon av kravet må inngis ca. 14 dager før straffesaken starter.

Valg av hvem du vil ha som bistandsadvokat er valgfritt

I noen saker har du som fornærmede i straffesaker krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet ved familievold , seksuelle overgrep og voldsofre dersom skaden er betydelig. Bistandsadvokaten vil følge opp fornærmedes erstatningskrav, og samtidig også bistå fornærmede under avhør og være tilstede under straffesaken. Valg av bistandsadvokat er valgfritt. Du kan fritt velge hvilken bistandsadvokat du vil, og advokatutgifter dekkes av staten.

Hva kan jeg kreve av erstatning ved voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning utmåles etter den alminnelige erstatningsretten. Har du blitt påført personskade har du krav på å få dekket tapt arbeidsinntekt, påførte utgifter og ménerstatning. Erstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap. Etterlatte av voldsofre har krav på forsørgertapserstatning.

I forbindelse med erstatningsoppgjøret er det viktig å kunne dokumentere tapet i størst mulig grad. Det er ikke uvanlig at voldsofferkontoret eller retten nekter deg din rett til erstatning fordi du ikke kan dokumentere ditt økonomiske tap. Voldsoffererstatning kan være komplisert og krevende. Det er derfor ikke så rart dersom du synes dette er vanskelig. Trenger du veiledning i erstatningsoppgjøret, vil vi veilede deg i forhold til hvilke dokumenter og papirer du trenger for å dokumentere ditt økonomiske tap.

Når skal jeg kontakte advokat ved voldsoffererstatning?

Advokatveiledning anbefaler at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Ved å rådføre deg med våre advokater vil du få informasjon om dine juridiske rettigheter. En slik forespørsel er uforpliktende og helt gratis.
Er du i det minste i tvil om noe rundt voldsoffererstatning, er vår anbefaling at du søker juridisk bistand!

Advokatutgifter til juridisk bistand

I saker som gjelder voldsoffererstatning dekkes utgifter til advokat av det offentlige. Du risikerer som regel ingen kostnader til advokat ved voldsoffererstatning. Vi i advokatveiledning orienterer alltid våre klienter om hvordan advokatens salær blir dekket, og advokatkostnader vil ikke bli pådratt uten at du fullt ut er informert.

Dersom du trenger juridisk bistand kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale og førstevurdering av saken. Advokatveiledning har advokater som sitter på nøkkelkompetanse på personskade og er spesialister på voldsofferstatning. Vi tar også på oss verv som bistandsadvokat. Våre advokater bistår klienter over hele landet.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.