Oppsigelse grunnet sykdom

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom.

Utgangspunktet er at sykdom i seg selv ikke er saklig grunn til oppsigelse. Det finnes likevel unntak. Når er man vernet mot oppsigelse grunnet sykdom, og hvilke muligheter har man dersom man blir sagt opp på dette grunnlaget?

Du kan bli sagt opp selv om du er sykmeldt, men oppsigelsen skal ikke ha sammenheng med sykefraværet

Hovedregelen er at oppsigelse kan skje dersom den er saklig begrunnet, arbeidsmiljøloven § 15-7 (lovdata.no). Utgangspunktet er at arbeidsgiver fortsatt har adgang til oppsigelse når arbeidstaker er sykmeldt. Men dette gjelder ikke oppsigelse som har sammenheng med sykefraværet. Sykdom vil som et utgangspunkt ikke være saklig grunn til oppsigelse. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-8 (lovdata.no)  som lyder:

«Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.»

Det er et absolutt forbud mot oppsigelse grunnet sykdom de første 12 måneder fra første fraværsdag

Verneperioden løper normalt fra første fraværsdag, gjerne fra sykemeldingen er gitt. Verneperiodens slutt markeres enten ved 12-månedersdagen, eller når arbeidstaker kommer tilbake på jobb. Er man frisk igjen, er vernet naturligvis borte.

Utgangspunktet er at vernetiden løper på nytt dersom arbeidstaker har gjeninntrådt etter sykemelding, med mindre den tiden vedkommende har vært tilbake i jobb er kortvarig. Dette uttalte Høyesterett i 2011 (Rt. 2011 s. 596). Videre uttales det fra retten at «dette innebærer at bestemmelsen som hovedregel ikke gir adgang til å summere korte, men hyppige fravær». Hva som skulle regnes som en sammenhengende fraværsperiode måtte bero på en konkret vurdering. Viktige hensyn i denne vurderingen er:

  • Hvor lenge arbeidstaker har vært tilbake
  • Om fraværet har samme eller lignende sykdomsårsak

Det er viktig å merke seg at oppsigelse av andre grunner enn sykdom ikke rammes. Dersom bedriften må nedbemanne i sykdomsperioden kan ikke arbeidstaker høres med at vedkommende er vernet.

Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver

For å påberope seg oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven § 15-8 , må arbeidstakeren varsle om grunnen til fraværet. Dette kan gjøres ved legeattest eller på annen måte.

Loven stiller krav til at varslingen må skje innen rimelig tid. Det er naturlig at man varsler så snart man vet man trenger sykefravær.

Varslingen er helt nødvendig for arbeidsgiveren som skal drifte arbeidsplassen i arbeidstakerens fravær.

Bevisbyrden ligger hos arbeidsgiver

arbeidsmiljøloven § 15-8  lyder slik:

«Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig.»

Dette betyr at dersom arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker i sykeperioden, anses dette automatisk for å være grunnet sykdom. Det blir opp til arbeidsgiver å bevise at det var en annen, saklig grunn til oppsigelsen. Dette kalles omvendt bevisbyrde. Beviskravet er «overveiende sannsynlig». Dette er mer enn sannsynlighetsovervekt, som er 51 % eller mer. Det er antatt at man må nærme seg rundt 70-75 % sannsynlighet.

Når er det saklig grunn til oppsigelse grunnet sykdom?

Etter 12 måneders-perioden gjelder de vanlige regler i arbeidsmiljøloven § 15-7. Dette gjelder også dersom den ansatte er tilbake i arbeid før utløpet av de 12 månedene. Det er likevel ikke fritt frem for arbeidsgiveren etter dette. Skal man si opp arbeidstaker grunnet sykdom må oppsigelsen være saklig.

Dette beror på en konkret vurdering i den enkelte sak. Men typiske vurderingsmomenter er:

  • Hvilke prognoser er det for fravær fremover?
  • Hvilke problemer skaper fraværet for arbeidsgiver?
  • Er det forsøkt med tilrettelegging og omplassering?
  • Har arbeidsgiver oppfylt plikter om oppfølging og dialogmøter?
  • Størrelsen på bedriften
  • Har arbeidstaker forsømt varslings- og medvirkningsplikter?
  • Hvilken type stilling har arbeidstaker?

I en dom fra Gulating lagmannsrett i 2016 ble en mekaniker på rigg sagt opp utenfor verneperiode. Sykefraværet var høyt og regelmessig. Det ble der lagt vekt på at fraværet hadde negative virkninger for arbeidsgiver, arbeidet var krevende knyttet til de plager mannen hadde, og det var vanskelig for virksomheten å finne vikar. Prognosene for fravær fremover var dårlige. Lagmannsretten fastslo at oppsigelsen var gyldig.

Erstatning ved oppsigelse grunnet sykefravær

Dersom du er sagt opp grunnet sykefravær, og oppsigelsen ikke er gyldig, kan du kreve erstatning. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-12. Loven sier videre:

«Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.»

Advokatbistand i saker om oppsigelse grunnet sykdom

Vi har spesialiserte advokater som primært jobber med arbeidsrett, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dersom du har blitt sagt opp grunnet sykdom, kan vi bistå i kontakt med arbeidsgiver og i eventuelt søksmål.

Er du usikker på hvorvidt du har en sak, eller om det lønner seg med advokatbistand? Ta kontakt. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering. Vi sjekker om du har rett på fri rettshjelp eller om du får dekket utgifter til advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.